Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst de Vallei

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst de ValleiBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 369Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE CAR/UWO GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN 2016

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei

 

gelezen de LOGA-circulaire van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181) m.b.t. enkele technische wijzigingen in de CAR/UWO;

 

Gelet op artikel 57b van de wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1  

De CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1:2 sub c wordt gewijzigd en komt te luiden:

c. De onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

B

In artikel 10d:26 lid 2 en lid 3 worden de woorden ‘salaris en de toegekende salaristoelage(n)’ vervangen door: ‘grondslag’.

C

In artikel 10d:31 lid 1 worden de woorden ‘WW-uitkering’ vervangen door: ‘werkloosheidsuitkering’.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst de Vallei en werk terug tot 1 juli 2018.

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot wijziging van de CAR/UWO Gelderse Omgevingsdiensten 2016 (2018-01).”

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei op 4 april 2019 te Barneveld

 

de secretaris,

de voorzitter,