Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst de Vallei

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst de ValleiBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 367Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

 

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst de Vallei;

 

Overwegende, dat het bepaalde in artikel 8 van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten niet in overeenstemming is met de fiscale voorschriften;

 

Gelet op de in het CGO bereikte overeenstemming d.d. 19 september 2018;

 

Gelet op artikel 57b van de wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 

BESLUIT:

 

 

Artikel 1  

De Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd zodat deze komt te luiden als volgt:

Artikel 8 Afwezigheidsituaties

Ingeval van afwezigheid wegens ziekte of langdurig buitengewoon verlof wordt gehandeld conform de hierover opgenomen bepalingen in het handboek loonheffingen van de belastingdienst.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst de Vallei en werk terug tot 1 januari 2018.

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten (2018-1).”

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, 4 april 2019 in Barneveld.

 

de secretaris,

dr. J.W.A. van Dijk

de voorzitter,

H.J. Baakman