Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Noord-VeluweBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 309VerordeningenVerordening elektronische bekendmaking

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe;

 

Gelet op artikel 145 van de Provinciewet, artikel 139 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening elektronische bekendmaking Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Artikel 1  

1. Deze verordening is van toepassing op berichten van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter zoals bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Onder berichten worden in deze verordening mede verstaan: mededeling, kennisgeving en bekendmaking.

Artikel 2  

De kennisgeving van berichten vindt uitsluitend plaats langs elektronische weg, tenzij wettelijk een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

Artikel 3  

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Artikel 4  

1. Deze verordening wordt bekendgemaakt in een regionaal huis-aan-huisblad.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe van 14 maart 2013,

de voorzitter, de secretaris,