Blad gemeenschappelijke regeling van Plassenschap Loosdrecht e.o.

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Plassenschap Loosdrecht e.o.Blad gemeenschappelijke regeling 2019, 29Overige besluiten van algemene strekking



Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de Verordening Plassenschap Loosdrecht

De directeur van Recreatie Midden-Nederland,

 

Gelet op:

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:11) op grond waarvan toezichthouders bij of krachtens enig wettelijk voorschrift worden aangewezen;

 • -

  de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar d.d. 10 juli 2017, paragraaf 7.4 (Domeinlijst II), sub 12 op grond waarvan buitengewone opsporingsambtenaren kunnen worden belast met de opsporing van strafbare feiten in verordeningen voor zover ze worden aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan;

 • -

  de Verordening Plassenschap Loosdrecht (artikel 23) op grond waarvan het dagelijks bestuur bevoegd is personen of categorieën van ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde;

 • -

  het Mandaatbesluit en Mandaatregister Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018, waarin door het dagelijks bestuur aan de directeur van Recreatie Midden-Nederland de bevoegdheid is gemandateerd om toezichthouders en ambtenaren aan te wijzen belast met de opsporing van strafbare feiten inzake de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bovengenoemde verordening;

 • -

  de besluiten waarin de Minister van Veiligheid en Justitie personen werkzaam in dienst van Recreatie Midden-Nederland als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft aangewezen;

Besluit:

 • I.

  De buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in dienst van Recreatie Midden-Nederland categoraal aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 23 van de Verordening Plassenschap Loosdrecht en deze te belasten met het toezicht op de naleving en de opsporing van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Verordening Plassenschap Loosdrecht.

 • II.

  Dit besluit te publiceren en in werking te laten treden op de eerste dag na de bekendmaking.

Aldus besloten op 26 september 2018,

namens het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.,

drs. Paul D. Kotvis

directeur Recreatie Midden-Nederland