Vervangingsregeling voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 2017

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 11 derde lid Wet veiligheidsregio’s, en

 • -

  artikel 2.10 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht;

   

overwegende:

 • -

  dat het algemeen bestuur op 7 november 2011 de burgemeester van Amersfoort heeft aangewezen als plaatsvervanger van de voorzitter veiligheidsregio;

 • -

  dat het, in verband met de continuïteit en slagvaardigheid, van belang is dat bij gelijktijdige ontstentenis van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter meer plaatsvervangers beschikbaar zijn;

 • -

  dat dit onder meer ziet op de bevoegdheden van de voorzitter op grond van de Wet veiligheidsregio’s, in het bijzonder artikel 39, en daarmee het optreden in het regionaal beleidsteam;

 • -

  dat het in de rede ligt om de leden van het dagelijks bestuur op volgorde van de duur van hun lidmaatschap van het dagelijks bestuur aan te wijzen als extra plaatsvervangers van de voorzitter;

 

besluit:

 

vast te stellen navolgende

 

Vervangingsregeling Veiligheidsregio Utrecht 2017.

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van VRU, bedoeld in artikel 2.7, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht.

 • b.

  voorzitter: De voorzitter van de VRU, bedoeld in artikel 2.9, van de Gemeenschappelijke regeling VRU.

Artikel 2. Plaatsvervanger

Als plaatsvervanger van de voorzitter, bedoeld in artikel 11, derde lid Wet veiligheidsregio’s en artikel 2.10 Gemeenschappelijke regeling VRU, wordt aangewezen de burgemeester van Amersfoort.

Artikel 3. Verdere plaatsvervangers

Als plaatsvervangers bij gelijktijdige ontstentenis van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden aangewezen de overige leden van het dagelijks bestuur, op volgorde van de duur van het lidmaatschap in het dagelijks bestuur, te beginnen met het lid met de langste duur.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 4 juli 2017.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam ‘Vervangingsregeling voorzitter VRU 2017’.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Utrecht, 3 juli 2017,

mr. J.H.C. van Zanen dr. P.L.J. Bos

voorzitter secretaris

Naar boven