Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;

 

Gelet op

 

Het voorstel: Regionaal Risicoprofiel;

 

Gehoord

De beraadslaging en het daarin gedane verzoek om nog enkele technische wijzigingen aan te brengen op basis van een verlate zienswijze van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht;

 

Besluit:

 

  • 1.

    In te stemmen met het op basis van de reacties van gemeenten en overige partners bijgestelde concept Regionaal Risicoprofiel.

  • 2.

    Het Regionaal Risicoprofiel vast te stellen onder instemming van het na vaststelling aanbrengen van enkel technische wijzigingen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht van 6 juli 2015.

 

De voorzitter De secretaris

Mr. J.H.C. van Zanen Dr. P.L.J. Bos

Naar boven