Blad gemeenschappelijke regeling van Werk en Inkomen Lekstroom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Werk en Inkomen LekstroomBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 1074VerordeningenWijzigingsbesluit op de Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom i.v.m. inwerkingtreding Wnra

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

 

gelet op de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 

b e s l u i t

 

vast te stellen het navolgende

 

 

Wijzigingsbesluit op de Mandaatregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Artikel I

Het overzicht behorende bij de Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom wordt met ingang van 1 januari 2020 aangevuld met de bijgevoegde tabel met daarin de bevoegdhedenverdeling HR.

 

Artikel II

De huidige mandaten, volmachten en machtigingen blijven van toepassing op alle besluiten die genomen zijn en nog genomen worden op grond van het oude ambtenarenrecht, de CAR-UWO en het (proces)recht van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel III

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 16 december 2019.

de voorzitter, de secretaris,

B.J.A. Roks R. Esser