Blad gemeenschappelijke regeling van Werk en Inkomen Lekstroom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Werk en Inkomen LekstroomBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 1072Verordeningen1e WIJZIGING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

 

gelet op;

 

- het feit dat de Financiële verordening sinds haar inwerkingtreding in 2013 niet is aangepast aan veranderende omstandigheden, zoals het gegeven dat € 15.000,= thans geen praktisch, bij de realiteit aansluitend, drempelbedrag meer vormt;

- het feit dat het in de besluitvormingscyclus van de bestuursorganen praktischer is als de tussenrapportage loopt tot en met de maand mei in plaats van juni;

- het feit dat artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling de basis vormt voor (onder meer) artikel 7 van de Financiële verordening en wijzigingen in eerstgenoemd artikel nog niet zijn verwerkt in laatstgenoemd artikel;

- de wijziging wordt gebruikt voor enkele kleine technische wijzigingen.

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende

1e Wijziging Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

 

 

Artikel I

In de aanhef wordt ‘Gemeenschappelijke Regeling’ vervangen door ‘Gemeenschappelijke regeling’.

Artikel II

In de titel wordt ‘Gemeenschappelijke Regeling’ vervangen door ‘Gemeenschappelijke regeling’.

Artikel III

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘Gemeenschappelijke Regeling’ gewijzigd naar ‘Gemeenschappelijke regeling’.

Artikel IV

In artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • a.

  in lid 1 wordt ‘de eerste zes maanden van het lopende boekjaar’ vervangen door ‘de eerste vijf maanden van het lopende boekjaar en een prognose over de resterende maanden’;

 • b.

  in lid 6, sub b, wijzigt ‘€ 15.000,=’ naar ‘€ 25.000,=’;

 • c.

  in lid 6, sub c, wordt ‘het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties -anders dan ingevolge de Wet Werk en Bijstand, de IOAW, de IOAZ en het Bijstandsbesluit Zelfstandigen groter dan € 15.000,=;’ vervangen door ‘het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties - anders dan ingevolge de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en het Bijstandsbesluit Zelfstandigen - groter dan € 25.000,=.’;

 • d.

  in lid 7 wordt ‘€ 15.000,=’ vervangen door ‘€ 25.000,=’.

Artikel V

In artikel 7, tweede lid, aanhef, wordt de volgende wijziging aangebracht: ‘uiterlijk op 1 april volgend op het boekjaar’ wijzigt in ‘vóór 15 april, volgend op het boekjaar,’.

Artikel VI

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘Gemeenschappelijke Regeleing’ vervangen door ‘Gemeenschappelijke regeling’.

Artikel VII

In artikel 14, tweede lid, wordt ‘geeft in’ gewijzigd naar ‘geeft aan in’.

Artikel VIII

In artikel 15, sub d, wordt ‘rentevisie en’ vervangen door ‘rentevisie;’.

Artikel IX

In artikel 22 wordt ‘Gemeenschappelijke Regeling’ gewijzigd naar ‘Gemeenschappelijke regeling’.

Artikel X

Deze wijziging treedt in werking op de dag na die van de dag van bekendmaking en werkt, indien nodig, terug tot 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 16 december 2019.

de voorzitter, de secretaris,

B.J.A. Roks R.H. Esser