Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking SaBeWa ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 1005Overige besluiten van algemene strekkingZakelijke mededeling Aanwijzingsbesluit klachtencoördinator en een plaatsvervangend klachtencoördinator

Op 13 september 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland een klachtencoördinator en een plaatsvervangend klachtencoördinator aangewezen.

 

Op grond van art. 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft iedere burger het recht omeen klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Sabewa Zeeland heeft hiervoor zowel een interne als een externe klachtenregeling opgesteld. Daarom is het van belang dat het dagelijks bestuur één of meerdere klachtencoördinatoren aanwijst die bevoegd en verantwoordelijk zijnvoor de behandeling van de klachten. Door het aanwijzen van meerdere klachtencoördinatorenis onderlinge vervanging mogelijk waardoor de continuïteit van de werkzaamheden is gewaarborgd.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 19 september 2019