Privacybeleid Belastingsamenwerking West-Brabant 2018

 

Inleiding

De Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna: BWB) verwerkt persoonsgegevens voor de goede uitvoering van haar publiekrechtelijke taken, op grond van wettelijke verplichtingen en in het kader van de bedrijfsvoering. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de BWB zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens omgaat. Bescherming van persoonsgegevens is immers een grondrecht.

Het bestuur, management en medewerker spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. De BWB geeft met dit beleid een richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Hiertoe heeft de BWB een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de BWB. Dit privacybeleid van de BWB is in lijn met het algemene beleid van de BWB en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

  • De BWB is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;

  • Algemene wet inzake rijksbelastingen;

  • Invorderingswet 1990;

  • Archiefwet 1995;

  • Wet waardering onroerende zaken;

  • Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

 

Uitgangspunten

De BWB gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De BWB houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

2. Grondslag

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens door de BWB is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, ter uitvoering van een overeenkomst en voor vervulling van taken van algemeen belang.

 

3. Dataminimalisatie en doelbinding

De BWB verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De BWB streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

4. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke taken goed uit te kunnen oefenen, om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven of in het kader van de Archiefwet.

 

5. Integriteit en vertrouwelijkheid

De BWB gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de BWB voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

 

6. Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de BWB afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De BWB controleert deze jaarlijks deze afspraken. Uitwisseling van gegevens vindt alleen plaats met een rechtmatige grondslag, zoals een convenant of verwerkersovereenkomst.

 

7. Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

 

8. Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

 

9. Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten. In beginsel honoreert de BWB deze rechten.

 

10. Fiscale geheimhoudingsplicht

Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat fiscale gegevens vertrouwelijk door de BWB worden behandeld. Fiscale gegevens worden door de BWB alleen verstrekt aan derden als daartoe een wettelijke verplichting of een rechtmatige grondslag voor bestaat.

 

Dit privacybeleid treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. Dit privacybeleid kan worden aangehaald als: ‘Privacybeleid Belastingsamenwerking West-Brabant 2018’.

 

 

 

 

 

drs. P.C.A.M. Stoffelen drs. Th.J.J.M. Schots

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 21 juni 2018.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

de secretaris, de voorzitter,

Naar boven