Besluit delegatie, mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Drenthe

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

Gelet op:

 • afdeling 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 33 tot en met artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • de Wet veiligheidsregio’s;

 • de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

Overwegende dat:

 • het uit praktisch oogpunt en ter bevordering van een vlotte afhandeling van zaken aanbeveling verdient de afhandeling van daarvoor in aanmerking komende zaken te delegeren/mandateren;

 • het huidige mandaatbesluit toe is aan een actualisatie, passend bij de huidige wijze van organiseren;

 • daartoe een nieuw delegatie- en mandaatbesluit dient te worden vastgesteld waarbij het bestaande mandaatbesluit wordt ingetrokken;

 • de directeur/commandant brandweer politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen tijdig ter bespreking voorlegt aan het dagelijks bestuur.

Besluit:

Vast te stellen het volgende Besluit delegatie, mandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  delegatie: het overdragen van de bevoegdheid en verantwoordelijkheid door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur om besluiten te nemen;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen als bedoeld in artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

 • d.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • e.

  machtiging; de bevoegdheid om overige handelingen te verrichten, niet zijnde besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 

Artikel 2 Delegatie

Door het algemeen bestuur worden de volgende bevoegdheden gedelegeerd aan het dagelijks bestuur:

 • a.

  behandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur;

 • b.

  nemen van besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene verordening gegevensbescherming;

 • c.

  handelingen en besluiten genoemd in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het de voorbereiding van een besluit betreft;

 • d.

  nemen van een besluit tot het vaststellen van de kosten van bestuursdwang ex art. 5:25 lid 6 Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  het beslissen op bezwaarschriften volgens de Algemene wet bestuursrecht;

 • f.

  het beslissen op klachten volgens de Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  het afgeven van legitimatiebewijzen als bedoeld in art. 5:12 lid 1 Algemene wet bestuursrecht aan aangewezen toezichthouders;

 • h.

  het nemen van een besluit inzake het toekennen van een dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Artikel 3 Algemeen mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de directeur/commandant brandweer of diens plaatsvervanger wordt een algemeen mandaat gegeven voor de uitoefening van alle wettelijke bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de voorzitter.

 • 2.

  Een aan de directeur/commandant brandweer verleend mandaat heeft niet alleen betrekking op de opgedragen bevoegdheid in strikte zin, maar ook op alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitoefening van de opgedragen bevoegdheid.

 • 3.

  De directeur/commandant brandweer kan ter uitoefening van aan hem in mandaat verleende bevoegdheden, ondermandaat verlenen aan medewerkers van de veiligheidsregio, voor zover noodzakelijk ter uitoefening van hun functie, voor zover toegestaan door deze regeling en onder toepassing van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

Artikel 4 Uitzonderingen

Artikel 3 van dit besluit is niet van toepassing op de taken en bevoegdheden inzake:

 • a.

  de voorbereiding van beslissingen van het algemeen bestuur, bedoeld in artikel 33b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • b.

  besluiten tot voordracht of benoeming van de secretaris, directeur en commandant brandweer;

 • c.

  besluiten tot vaststelling van besluiten van algemene strekking, waaronder algemeen verbindende voorschriften;

 • d.

  besluiten tot vaststelling van beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht of van andere beleidsstukken;

 • e.

  besluiten tot het aangaan van convenanten en bestuursovereenkomsten met andere overheden;

 • f.

  besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures;

 • g.

  besluiten die aan de goedkeuring of instemming van een ander bestuursorgaan zijn onderworpen;

 • h.

  beslissen op bezwaarschriften;

 • i.

  besluiten die financiële verplichtingen voor Veiligheidsregio Drenthe tot gevolg hebben waarbij die verplichtingen uitgaan boven de toegekende budgetten;

 • j.

  besluiten waartegen naar redelijke verwachting bezwaar zal worden gemaakt of beroep zal worden ingesteld bij de rechter;

 • k.

  besluiten tot toepassing van artikel 63 van de Wet op de veiligheidsregio’s (bestuursdwang);

 • l.

  besluiten waarbij de directeur/commandant brandweer een persoonlijke betrokkenheid heeft.

 • m.

  voor het instellen van hoger beroep en cassatie is instemming nodig van het dagelijks bestuur. Vooruitlopend op instemming kan voorlopig hoger beroep of cassatie worden ingesteld.

Artikel 5 Volmacht

Het bezitten van mandaat houdt tevens de opdracht van de voorzitter tot ondertekening op de grond van artikel 33d, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in.

Artikel 6 Ondertekening

De ondertekening van een besluit dat in mandaat is genomen, geschiedt met gebruikmaking van de navolgende formulering:

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe

(vier regels wit voor de handtekening)

(volgt de naam van de ondertekenaar)

(volgt de omschrijving van de functie van de ondertekenaar).

Artikel 7 Nieuw besluit

Het mandaatbesluit van 18 december 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het “Delegatie en mandaatbesluit VRD 2018”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 maart 2018,

M.L.J. Out

voorzitter

M. van Delden

secretaris

Bijlage A: Vervangingsregeling Veiligheidsregio Drenthe

Artikel 1 Vervanging directeur Veiligheidsregio Drenthe

Voor de vervanging van de directeur Veiligheidsregio Drenthe geldt de volgende regeling:

 • 1e vervanger: Portefeuillehouder bedrijfsvoering

 • 2e vervanger: Portefeuillehouder incidentbestrijding

 • 3e vervanger: Portefeuillehouder risicobeheersing

Artikel 2 Vervanging commandant brandweer

Voor de vervanging van de commandant brandweer geldt de volgende regeling:

 • Operationeel Leider (piketfunctie) indien afkomstig uit de brandweerorganisatie Veiligheidsregio Drenthe

Artikel 3 Vervanging secretaris Veiligheidsregio Drenthe

Voor de vervanging van de secretaris Veiligheidsregio Drenthe (dagelijks en algemeen bestuur) geldt de volgende regeling:

 • directeur

Naar boven