Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 793VerordeningenBesluit De volgende wijzigingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) vast te stellen

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

De afspraken in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) met betrekking tot de cao provincies 2017 – 2018

Besluit

De volgende wijzigingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) vast te stellen:

 

Artikel C.7 komt te luiden:

Het dagelijks bestuur van RUD Zeeland verhoogt het op grond van artikel C.6 bepaalde salaris van de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt op 1 januari van elk kalenderjaar met 3% van dit maximumsalaris tenzij:

  • 1.

    Het salaris van de ambtenaar in het voorafgaande kalenderjaar tussentijds met 3% is verhoogd; of

  • 2.

    Blijkens een beoordeling het functioneren van de ambtenaar niet aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel C.9

Komt te vervallen

 

 

Artikel C.10 inclusief aanhef komt te luiden:

Artikel C.10 Waarderen van bijzondere prestaties of inzet

Aan de ambtenaar of een groep van ambtenaren kan een extra waardering ‘boter bij de vis’ worden toegekend bij een bijzondere prestatie of geleverde extra inzet.

 

 

Artikel F.7 komt te luiden:

De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

 

 

Dit besluit treedt in werking na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 september 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland van  11 september 2017.

 

de voorzitter, A.G. van der Maas

de secretaris, ing A. van Leeuwen MPA