Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 792Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot de volgende wijziging van de Regeling aanvullende voorziening bij werkloosheid

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Gelet op

De afspraken in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) met betrekking tot de cao provincies 2017 – 2018

Besluit

Tot de volgende wijziging van de Regeling aanvullende voorziening bij werkloosheid.

Aan artikel 3 van de Regeling aanvullende voorziening bij werkloosheid (krachtens artikel B.13 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies) wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

De minimale duur van de WW-uitkering en de aanvullende uitkering gezamenlijk is nooit minder dan 1 maand per volledig jaar arbeidsverleden van de ambtenaar dat meetelt voor de opbouw van zijn WW. Deze minimale duur is maximaal 38 maanden.

 

 

Dit besluit treedt in werking na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 september 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland van  11 september 2017.

 

de voorzitter, A.G. van der Maas

de secretaris, ing A. van Leeuwen MPA