Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regio Gooi en VechtstreekBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 68Overige besluiten van algemene strekkingDefinitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Laren

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de definitieve aanwijzingsbesluiten met de aanwijzing van de locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de gemeente Laren.

 

Het gaat hierbij om aanwijzingsbesluiten waarvoor geen zienswijzen zijn ingebracht binnen de gestelde reactietermijn van zes weken.

 

Het betreft de aanwijzingsbesluiten met het kenmerk:

 

 • OVC2018-01-LR001-18.0000924 voor de locatie Elzingapark,

 • OVC2018-01-LR002-18.0000924 voor de locatie Van Erven Dorensweg, 

 • OVC2018-01-LR003-18.0000924 voor de locatie Postiljon / Smeekweg,

 • OVC2018-01-LR004-18.0000924 voor de locatie De Veenen,

 • OVC2018-01-LR005-18.0000924 voor de locatie Spinnewiel,

 • OVC2018-01-LR007-18.0000924 voor de locatie Ferry Oversteegenhof,

 • OVC2018-01-LR008-18.0000924 voor de locatie Jean Landréhof,

 • OVC2018-01-LR010-18.0000924 voor de locatie Schoutenbosje,

 • OVC2018-01-LR011-18.0000924 voor de locatie Zevenend / Barbiersweg,

 • OVC2018-01-LR013-18.0000924 voor de locatie Jagerspad / Carry van Bruggenhof,

 • OVC2018-01-LR014-18.0000924 voor de locatie Langerak / Akkerhof

 • OVC2018-01-LR018-18.0000924 voor de locatie Tabakspaadje.

 

De definitieve aanwijzingsbesluiten en het bijbehorende zienswijzenverslag zijn aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

 

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in <Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek>. Het beleid is in te zien via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2017-325.htmlhttp://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Gooi%20en%20Vechtstreek/455549/455549_1.html

 

Richtlijnen locatie inzamelvoorzieningen Regio Gooi en Vechtstreek - 17.0007890

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

 

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 - 17.0003430

 

Het definitieve aanwijzingsbesluit is per brief verstuurd aan de betreffende bewoners.

Tegen het definitieve aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren te hebben gebracht. Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Inzage

Het aanwijzingsbesluit, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor actuele achtergrondinformatie, het adres en de openingstijden.

 

Bussum, 2 februari 2018,

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter