Privacybeleid ODMH

 

Binnen de ODMH wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van inwoners uit het werkgebied, medewerkers en (keten)partners. Deze persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de taken die de ODMH uitvoert namens of voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland.

 

De inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de ODMH zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, een toename in dataverkeer, een steeds meer digitale overheid  en risico’s van cybercrime stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De ODMH is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en dataminimalisatie.

 

Het bestuur, het management en alle medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Bewustwording is essentieel voor het borgen van privacy in de organisatie. Het is belangrijk dat iedereen die werkt met privacygevoelige informatie zich bewust is van het belang om hier zorgvuldig mee om te gaan.

 

De ODMH geeft door middel van dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat hij de privacy waarborgt en beschermt. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen en systemen van de ODMH. Dit privacybeleid van de ODMH is in lijn met de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

 

Wettelijk kader

De ODMH is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • 1.

    De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is vanaf 25 mei 2018 het wettelijk kader en vervangt vanaf dan de Wet bescherming persoonsgegevens.

  • 2.

    Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitgangspunten

De ODMH gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De ODMH houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Grondslag en doelbinding

De ODMH zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie

De ODMH verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De ODMH streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om verplichtingen te kunnen naleven.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid

De ODMH gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. De ODMH zorgt voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in informatiebeveiligingsbeleid.

 

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt de ODMH afspraken met deze partijen over privacybescherming en beveiliging.

 

Rechten van betrokkenen

Verzoeken van betrokkenen op het gebied van rechten zoals ‘het recht om vergeten te worden’, ‘het recht op inzage’ en ‘ het recht op rectificatie’ kunnen zonder belemmeringen worden gedaan bij de ODMH.

 

Inwerkingtreding

Dit privacybeleid treedt in werking na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland d.d. 22 februari 2018

 

De voorzitter,

C. van der Kamp

 

De secretaris,  

A. Mutter

 

 

Naar boven