Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 19Overige overheidsinformatieBesluit aanwijzing invorderingsambtenaar BWB 2018

(rectificatie bekendmaking Blad gemeenschappelijke regeling 2017, nummer 779)

Artikel 1  

 • 1.

  Als invorderingsambtenaar, bedoeld in artikel 1, letter j van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna BWB) wordt aangewezen de teamleider innen van de BWB.

 • 2.

  Bij afwezigheid of verhindering van de teamleider innen treedt diens plaatsvervanger in zijn plaats.

Artikel 2  

De aanwijzing geldt voor het innen/invorderen van de belastingen als bedoeld in artikel 1, letter n en o van de gemeenschappelijke regeling BWB met uitzondering van de navolgende fiscale heffingen:

 • a.

  Waterschap Brabantse Delta:

  • Leges.

 

 • b.

  Gemeente Bergen op Zoom:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving;

  • Havengelden;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Parkeerbelastingen;

  • Precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • Rioolaansluitrecht;

  • Leges.

 

 • c.

  Gemeente Breda:

  • de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken van de gemeente Breda;

  • Havengelden;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Parkeerbelastingen;

  • Precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • Leges.

 

 • d.

  Gemeente Dongen:

  • Leges;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgeld;

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Retributies.

 

 • e.

  Gemeente Etten-Leur:

  • Marktgelden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld;

  • Parkeerbelastingen;

  • Leges.

 

 • f.

  Gemeente Halderberge:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Leges.

 

 • g.

  Gemeente Moerdijk:

  • Leges geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving die niet wordt toegezonden;

  • Marktgeld geheven door middel van een mondelinge kennisgeving.

 

 • h.

  Gemeente Oosterhout:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving die niet wordt toegezonden;

  • Marktgelden;

  • Parkeerbelastingen;

  • Precariobelasting met uitzondering van de tarieven geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • Reinigingsrechten;

  • Retributies;

  • Leges.

 

 • i.

  Gemeente Roosendaal:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Marktgelden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving;

  • Parkeerbelastingen;

  • Leges.

 

 • j.

  Gemeente Rucphen:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving;

  • Leges;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Rioolaansluitrecht.

 

 • k.

  Gemeente Woensdrecht:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Leges.

 

 • l.

  Gemeente Zundert:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Leges;

  • Rioolaansluitrecht;

  • Marktgelden geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Het besluit tot aanwijzing van een invorderingsambtenaar van 4 december 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als invorderingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing invorderingsambtenaar BWB 2018.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 22 december 2017.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

De secretaris, de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen drs. Th.J.J.M. Schots