Verordening van het algmeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende regels omtrent heffing en invordering afvalstoffenheffing Verordening afvalstoffenheffing Avri 2019

Het algemeen bestuur van Avri besluit,

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling Avri;

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;

"Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2019".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

Heffingsgebied: het totale gebied van de in de gemeenschappelijke regeling "Avri" deelnemende gemeenten.

Gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer.

BSR: Belasting Samenwerking Rivierenland.

Hoogbouw: niet grondgebonden woningen waarvan de bewoners niet in de gelegenheid zijn om GFT gescheiden aan te bieden omdat een inzamelvoorziening daartoe in de nabijheid van de woning ontbreekt of omdat de bewoners niet de gelegenheid hebben om het inzamelmiddel voor GFT op terrein in eigendom of terrein in gebruik door huur, te plaatsen.

Laagbouw: woningen waarvan de bewoners de mogelijkheid hebben om GFT-afval gescheiden aan te bieden.

Buitengebied: het gebied buiten de bebouwde kom zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad en dat als zodanig op grond van artikel 156a WVW 1994 is aangeduid en percelen binnen de bebouwde kom waarbij;

 • de loopafstand voor een groot aantal percelen niet voldoet aan de door het algemeen bestuur van Avri vastgestelde richtlijn uit de 19 locatiecriteria en/of;

 • er een lage dichtheid van woningen is (dunbevolkte kernen met minder dan 72 aansluitingen) en/of;

 • vanwege route-efficiëntie en doelmatigheid van inzet van het inzamelvoertuig inzameling met minicontainers de voorkeur heeft.

Stadscentra: het gebied binnen de wallen (Oosterwal/Zuiderwal/Westerwal) in Culemborg, binnen de singel

(Singelwal) in Zaltbommel en binnen de grachten (Oliemolenwal/Sint Walburgbinnensingel) in Tiel.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 2002, 399).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt, op grond van de daarbij behorende tarieventabel, naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bepalend is daarbij het containerpakket op 1 januari van het huidige belastingjaar en het aantal geregisterde aanbiedingen van het voorgaande belastingjaar zoals dat in de "afval en minicontainer registratie Avri", van Avri is vastgelegd.

 • 3.

  Vangt de belastingplicht in de loop van het jaar aan, dan is bepalend het containerpakket dat zes weken na de aanvang van de belastingplicht bij dit perceel is vastgelegd.

Artikel 5 (Belastingjaar)

 • 1.

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Voor artikel 1.1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3.

  Voor Hoofdstuk 2.1. van de tarieventabel is het belastingtijdvak 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

 • 4.

  Voor Hoofdstuk 2.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 6 en 7 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van een aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 6 en 7 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 6 en 7 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde heffing als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 6.

  Voor de toepassing van het vijfde (bovenstaande) lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de verschuldigde belasting worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incassoreglement van BSR opgenomen voorwaarden.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding voor minima verleend voor (hoofdstuk 1 van de tarieventabel), afvalpas voor toegang tot ondergrondse inzamellocatie, of één 140 liter restafval container bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen en één 140 liter container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval. Kwijtschelding wordt verleend op het vaste deel Afvalstoffenheffingen en het gemiddelde aantal aanbiedingen van het voorafgaande afgeronde kalenderjaar tijdens de vaststelling van deze verordening; 10 aanbiedingen voor een 140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een verzamelcontainer, met dien verstande dat, indien gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt van verschillende middelen voor het aanbieden van restafval, het maximale variabele bedrag aan kwijtschelding € 56 bedraagt. Voor uitbreiding op het kwijtscheldingspakket en de daarbij behorende aanbiedingen wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2.

  Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding te verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden.

Artikel 10. Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018”, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening en de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 treden in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2019”.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri in zijn openbare vergadering van 20 december 2018,

De secretaris,

E.J. de Vries

de voorzitter,

J. Reus

Bijlage Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri

 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is.

1.1

De belasting bedraagt per perceel en per jaar

€ 169

 

Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel twee containers bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, plasticverpakkingen en drankenkartons (PD) en papier en één container of afvalpas die toegang geeft tot een verzamelcontainer bestemd voor restafval te gebruiken, dan wel gebruik te maken van verzamelcontainers, hetgeen op de Afvalstoffenverordening Avri is gebaseerd.

 

 

Hoofdstuk 2.1 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel tot 1 juli 2019

2.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een bepaalde container of de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een verzamelcontainer en bedraagt per aanbieding van:

 

2.1.1

Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 0,00

2.1.2

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is

€ 8,00

2.1.3

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is

€ 4,67

2.1.4

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 60 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra

€ 1,60

2.1.5

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra

€0,80

2.1.6

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor overige huishoudens

€ 1,00

2.1.7

Een container bestemd voor oud papier en karton

€ 0,00

2.1.8

Een inzamelzak bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons

€ 0,00

2.1.9

Een container bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons

€ 0,00

 

Hoofdstuk 2.2 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel vanaf 1 juli 2019

2.2

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een bepaalde container of de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een verzamelcontainer en bedraagt per aanbieding van:

 

2.2.1

Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 0,00

2.2.2

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is

€ 8,00

2.2.3

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is

€ 4,67

2.2.4

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra

€ 0,80

2.2.5

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met inwerpopening van 30 liter voor overige huishoudens

€ 1,00

2.2.6

Een container bestemd voor oud papier en karton

€ 0,00

2.2.7

Een inzamelzak bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons

€ 0,00

2.2.8

Een container bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons

€ 0,00

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing vaste tarief extra container

3.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd met een vast tarief voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra:

 

3.1.1

container van 140 of 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval (maximaal 2 containers per perceel)

 

€ 0,00

3.1.2

container van 140/240 liter, bestemd voor restafval (maximaal 2 containers per perceel)

€ 50,00

3.1.3

Container van 140 of 240 liter, bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons (maximaal 2 containers per perceel)

€ 0,00

3.1.4

container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 containers per perceel)

€ 0,00

 

 

Hoofdstuk 4 Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) containers en het wijzigen van het containerpakket

4.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- en leveringskosten voor het op aanvraag:

 

4.1.1

Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 140 liter

€ 0,00

4.1.2

Leveren (extra) container(s) ongeacht volume per levering of omwisselen van toegangspas voor ondergrondse verzamelcontainer voor restafval naar een container voor restafval voor inwoners buitengebied

€35,00

4.1.3

Omwisselen van container(s) van 140 liter voor een container van 240 liter restafval, of omwisselen ongeacht volume van groente-, fruit- en tuinafval of papier container.

€ 35,00

4.1.4

Leveren van een groente-, fruit- en tuinafval container of papiercontainer indien de gebruiker van een perceel deze nog niet in zijn bezit heeft

€ 0,00

4.1.5

Inleveren van een (extra) container van 140 liter

€ 0,00

4.1.6

Inleveren van een (extra) container van 240 liter

€ 0,00

4.1.7

Leveren van een vervangende container in geval van vernieling/verbranding, diefstal of vermissing, mits daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd

€ 0,00

4.1.8

Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container pakket ongeacht volume, of eenmalig leveren van containers op aanvraag van een nieuwe bewoner van een perceel, mits de aanvraag daartoe binnen zes weken na inschrijving op het nieuwe adres is gedaan. Eventuele aanvullende wijzigingen vallen onder het bepaalde in de artikelen 4.1 t/m 4.1.7

€ 0,00

4.1.9

Omwisselen van een container voor restafval voor een toegangspas voor een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval voor inwoners buitengebied

€ 0,00

4.1.10

Leveren op aanvraag van één extra afvalpas (maximum van 2 afvalpassen per perceel) per 1 juli 2019

€ 15,00

4.1.11

Het éénmalig omwisselen ongeacht volume, in 2019, van een container voor plasticverpakkingen en drankenkartons

€ 0,00

 

Hoofdstuk 5 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

5.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor de vervanging van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies of diefstal, per keer

 

€ 15,00

5.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van elektrische en elektronische apparatuur, per aanvraag, ook bij het niet aan treffen van grof huishoudelijk afval/elektrische en elektronische apparatuur, of te ruilen inzamelmiddel

   

€ 20,00

5.3

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt de belasting voor het opnieuw omruilen/nieuwe afspraak van een niet aangetroffen te ruilen inzamelmiddel/ grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de afgesproken dag en tijdstip

   

€ 20,00

5.4

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor een onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel op verzoek vanwege een verloren voorwerp per uur

€ 50,00 zonder kraan

€ 85,00 met inzet kraan

5.5

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt de belasting bij annulering na 16.00 uur de werkdag vóór levering van een inzamelmiddel of afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval/elektrische apparaten

€ 20,00

 

Hoofdstuk 6 Maatstaf wekelijkse inzameling groente-, fruit en tuinafval

6.1

De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien gedurende een bepaalde periode in de zomermaanden het groente-, fruit- en tuinafval niet tweewekelijks maar wekelijks wordt ingezameld, vermeerderd met een vast bedrag,

a. de gemeente West Betuwe b. de gemeente West Maas en Waal.

     

€ 6,78

€ 3,02

 

Hoofdstuk 7 Maatstaf inzameling zwerfafval

7.1

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag:

Gemeente: West Betuwe   

   

€ 3.05 

7.2

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag:

Gemeenten: West Maas en Waal en Maasdriel

€ 3,06

7.3

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag: Gemeente:Culemborg.

€ 3,09

 

7.4

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag: Gemeente: Zaltbommel

€ 3,11

7.5

Op verzoek van een gemeente (Tiel) worden de in onderdeel 7.1 genoemde kosten voor die gemeente voor de inwoners uit die gemeente verhoogd (tot 35% van de kosten) voor het opruimen van zwerfafval en het legen van afvalbakken binnen haar grondgebied en wordt het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 vermeerderd met een vast bedrag

   

€ 10,13

 

TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde voorwaarden en tarieven,

 

Afvalstof

Afvalcode

Aanleveringcondities

Maximale hoeveelheid

Tarief

Bedrag

Asbest/ asbesthoudend afval

17.06.01

17.06.05

Luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0.2 mm dik.

2 m² (20 kilo) per bezoek

Gratis

Nvt

Bouw- en sloopafval

17.09.04

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Dakleer

17.03.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Frituurvet

20.01.25

In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

Max. 10 liter per bezoek

Gratis

Nvt

Ferro/metaal

20.01.40

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Glas

20.01.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Groen, snoeihout, takken

20.02.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grof restafval (volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat niet via inzamelzak/middel ter inzameling aangeboden kan worden of daarin thuishoort)

20.03.07

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grond

20.02.02

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Harde kunststoffen

20.01.39

Schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Hout a- en b-kwaliteit

20.01.38

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 7,50 per 1/4 m³

Hout c-kwaliteit

20.01.37

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Klein chemisch afval

Divers

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

50 kg per bezoek

Gratis

Nvt

Koelkasten

20.01.23

Onverpakt

2 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Lege gasflessen

16.05.04

16.05.05

Compleet

4 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Papier en karton

20.01.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Plasticverpakkingen en drankenkartons

15.01.02

Kunststof inzamelzak

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Restafval

20.03.01

0 tot 60 liter dichtgebonden huisvuilzak

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 2,40 per max 60 ltr huisvuilzak

Schoon EPS (piepschuim)

20.01.39

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon gips

17.08.02

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Schone matrassen

20.03.07

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon puin

17.01.07

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 5,-- per 1/4 m³

Tapijt

20.03.99

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Textiel

20.01.10

20.01.11

In zakken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Vlakglas

17.02.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Voertuigbanden

16.01.03

Ongebonden

5 banden per jaar

Gratis

Nvt

Wit- en bruingoed

20.01.35

20.01.36

Onverpakt

5 stuks per jaar

Gratis

Nvt

 

Aanleververboden:

Afvalstoffen zoals uitgezonderd in artikel 4 van het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" worden niet geaccepteerd.

 

Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van 20 december 2018,

 

De secretaris, de voorzitter,

E.J. de Vries J. Reus

 

Naar boven