Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1207Verordeningende navolgende 2e wijziging van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017

Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 9 juli 2018, houdende de tweede wijziging van de verordening inzake uitgangspunten voor de toerekening van kosten (Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017)  

 

Het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

 • -

  artikel 35 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 • -

  artikel 44, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

Overwegende

 • -

  dat voor de berekening van de kosten van de bijdragen van de deelnemers van RUD Zeeland de uitgangspunten zijn vastgelegd in de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017;

 • -

  dat op 9 juli 2018 door het algemeen bestuur de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing RUD Zeeland 2018 is vastgesteld.

 • -

  Dat met het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing RUD Zeeland 2018 de norm van het weerstandsvermogen is bepaald. Overschotten voeden eerst de algemene reserve tot het vereiste niveau van de norm voor het weerstandsvermogen. Daarna vindt terugbetaling aan de deelnemers plaats van eventuele resterende overschotten.  

Gelezen

het besluit van het dagelijks bestuur van 18 juni 2018

 

Besluit

vast te stellen:

de navolgende 2e wijziging van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017.

Artikel I  

Artikel 8: Overschotten en tekorten Jaarrekening komt te luiden:

 

Lid 1

Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en kosten van de taken in het kader van de vennootschapsbelasting. Een overschot op wettelijke taken wordt eerst toegevoegd aan de algemene reserve voor zover de norm voor het weerstandsvermogen niet gerealiseerd is. Het alsdan resterende overschot wordt aan de opdrachtgevers terugbetaald. De verrekening vindt plaats op basis van de relatieve bijdragen van de deelnemers in de uitvoeringsdienst . Ten aanzien van andere taken wordt door opdrachtgevers een integrale kostprijs betaald, zodat hier geen overschot wordt behaald.

 

Lid 2

Tekorten bij het opstellen van de jaarrekening worden met de deelnemers verrekend op basis van hun relatieve bijdragen in de uitvoeringsdienst.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van RUD Zeeland van 9 juli 2018.

 

De Voorzitter, De heer A.G. van der Maas

De Plaatsvervangend Secretaris, Mevrouw mr. ing. I. Jansen

Toelichting  

Onderstaande tekst vervangt de artikelsgewijze toelichting bij artikel 8 en luidt als volgt:

 

In artikel 46 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland is opgenomen dat de deelnemers er zorg voor dragen dat RUD Zeeland te allen tijde over voldoende middelen beschikt. In lid 1 wordt een verdeelsleutel vastgelegd waarmee een eventueel overschot met de deelnemers wordt verrekend. Hiermee wordt, in overeenstemming met de Belastingdienst, voorkomen dat RUD Zeeland vennootschapsbelastingplichtig is.

Met het vaststellen van de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing RUD Zeeland 2018 op 9 juli 2018 door het algemeen bestuur is de norm van het weerstandsvermogen bepaald. De daadwerkelijke risico’s kunnen van jaar tot jaar fluctueren. Daarbij kan de situatie zich in enig jaar voordoen dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het voorgaande jaar en daarmee de algemene reserve lager mag zijn. In die specifieke situatie wordt het tekort ten laste van de algemene reserve gebracht voor zover de algemene reserve niet daalt onder het vereiste niveau.

Tekorten bij het opstellen van de jaarrekening worden ten laste van de algemene reserve gebracht voor zover de vereiste norm voor het weerstand

In lid 2 wordt vastgelegd dat middels dezelfde verdeelsleutel een eventueel tekort wordt verrekend.