Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1205Verordeningende navolgende 1e wijziging van de Financiële verordening RUD Zeeland 2015

Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 9 juli 2018, houdende de eerste wijziging van de financiële verordening van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Financiële Verordening RUD Zeeland 2015)

 

Het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

 • -

  artikel 35, derde lid van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 • -

  artikel 44 tot en met 50 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 • -

  artikel 57 Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  artikelen 216, 217 en 217a van de Provinciewet;

 • -

  het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

 • -

  het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

Overwegende

 • -

  dat op 9 juli 2018 door het algemeen bestuur de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing RUD Zeeland 2018 is vastgesteld;

 • -

  dat met het vaststellen van de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing RUD Zeeland 2018 de hoogte van het weerstandsvermogen niet gekoppeld is aan de omvang van de begroting;

Gelezen

het besluit van het dagelijks bestuur van 18 juni 2018

 

Besluit

vast te stellen:

de navolgende 1e wijziging van de Financiële verordening RUD Zeeland 2015.

Artikel I  

Artikel 6: Reserves en voorzieningen, wordt als volgt gewijzigd:

 • -

  het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot het tweede en derde lid.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van RUD Zeeland van 9 juli 2018.

 

De Voorzitter, De heer A.G. van der Maas

De Plaatsvervangend Secretaris , Mevrouw mr. ing. I. Jansen

Toelichting  

Artikel 6, lid 2 van de Financiële verordening RUD Zeeland 2015 luidt:

“De algemene reserve is maximaal 5% van de totale omvang van de begroting”.

 

Met het vaststellen van de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing RUD Zeeland 2018 door het algemeen bestuur op 9 juli 2018 is de hoogte van het weerstandsvermogen niet meer gekoppeld aan de omvang van de begroting. Artikel 6, lid 2 komt niet overeen met genoemde Nota en kan om die reden vervallen. Dit besluit tot wijziging van de Financiële verordening RUD Zeeland 2015 regelt dat artikel 6, lid 2 vervalt. Dit onder vernummering van de overige leden van artikel 6.