Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Midden-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 1013Overige besluiten van algemene strekkingBeheerregeling informatiebeheer Omgevingsdienst Midden-Holland 2018

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- Holland (hierna: ODMH);

gelet op artikel 1, eerste lid, van de Archiefverordening Omgevingsdienst Midden-Holland 2018;

overwegende dat in het kader van de uitvoering van taken archiefbescheiden worden ontvangen, gecreëerd en uitgewisseld en dat deze archiefbescheiden de basis vormen voor de bedrijfsvoering en risicobeheersing van de omgevingsdienst, van belang kunnen zijn als bewijs van rechten en plichten van de omgevingsdienst en van andere partijen of personen, een basis vormen voor de verantwoording van het handelen van de omgevingsdienst en de democratische controle, en van belang kunnen zijn voor de geschiedenis van de omgevingsdienst in de ruimste betekenis;

 

besluit vast te stellen de Beheerregeling informatiebeheer Omgevingsdienst Midden-Holland 2018:

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beheerregeling wordt verstaan onder:

 • -

  archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet 1995:

1. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

2. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;

3. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;

4. reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet 1995 zijn vervaardigd;

 

 • -

  archiefbewaarplaats: de door het Algemeen Bestuur voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats, als bedoeld in artikel 40 lid 2 juncto artikel 31 van de Archiefwet 1995;

 • -

  archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Archiefwet 1995;

 • -

  beheer: de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;

 • -

  beheerder: de directeur van de ODMH als bedoeld in artikel 39, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling ODMH;

 • -

  conversie: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat, als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Archiefregeling;

 • -

  informatiehuishouding: het geheel aan maatregelen om de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren gedurende de wettelijk bepaalde termijn;

 • -

  kwaliteitssysteem: kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling;

 • -

  migratie: overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform, als bedoeld in artikel 1, onder k, van de Archiefregeling;

 • -

  overbrenging: overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995;

 • -

  selectielijst: lijst waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995;

 • -

  strategisch informatieoverleg: structureel overleg dat de besluitvorming inzake de informatiehuishouding vanuit de verantwoordelijkheid voor de informatieketen in samenhang voorbereidt;

 • -

  vervanging: het vervangen van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995. De ODMH heeft voor het GR archief een vervangingsbesluit genomen; en

 • -

  vervreemding: overdracht van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8 van de Archiefwet 1995 of van rechtswege.

   

Artikel 2. Reikwijdte

De bepalingen ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden alsmede ten aanzien van de vervanging van archiefbescheiden als bedoeld in artikelen 17 tot en met 26b van de Archiefregeling, zijn van overeenkomstige toepassing op alle archiefbescheiden ongeacht de daarvoor geldende bewaartermijn.

 

Hoofdstuk 2. Beheerregeling

 

Artikel 3. Taken beheerder

1. De beheerder is belast met het beheer van de archiefbescheiden in overeenstemming met de eisen van het gehanteerde kwaliteitssysteem.

2. De beheerder stelt alvorens tot vernietiging van archiefbescheiden over te gaan een specificatie van vernietigbare archiefbescheiden op met inachtneming van de geldende selectielijst. De specificatie behoeft de goedkeuring van de archivaris, welke goedkeuring geldt als een machtiging tot vernietiging.

 

Artikel 4. Taken en bevoegdheden Strategisch informatieoverleg

Het Strategisch informatieoverleg geeft de beheerder in ieder geval advies over:

 • a.

  vervreemding van archiefbescheiden;

 • b.

  uitzonderingen op de bewaartermijnen die zijn voorgeschreven in de geldende selectielijst als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e, van het Archiefbesluit en overige waarderingsvraagstukken;

 • c.

  overdracht van archiefbescheiden aan een andere beheerder;

 • d.

  vervanging, migratie en conversie van archiefbescheiden;

 • e.

  overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats;

 • f.

  beperkingen op de openbaarheid van archiefbescheiden, alvorens deze worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats;

 • g.

  duurzaamheid van digitale archiefbescheiden, en

 • h.

  de keuze, inrichting en locatie van archiefruimten bestemd voor het bewaren van archiefbescheiden.

 

Artikel 5. Overdracht en terbeschikkingstelling van archiefbescheiden

Bij overdracht van een of meer taken van de ene beheerder naar een andere beheerder, en bij het opheffen, samenvoegen of splitsen van organisatieonderdelen, worden de volgende voorzieningen omtrent de archiefbescheiden getroffen:

 • a.

  archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van overdracht nog niet zijn afgedaan, worden overgedragen aan de archiefvormende beheerder, die deze zaken zal afdoen;

 • b.

  van een overdracht aan een ander overheidsorgaan wordt een verklaring van vervreemding opgemaakt;

 • c.

  archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van opheffing zijn afgedaan, worden tot hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats overgedragen aan de archiefvormende beheerder of ter beschikking gesteld aan het andere overheidsorgaan, dat de taken krijgt toegewezen dan wel met de afwikkeling van de opheffing wordt belast.

 

Artikel 6. Verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbewaarplaats

De beheertaak van de archivarismet betrekking tot de overgebrachte archiefbescheiden omvat:

 • a.

  de opname en het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats;

 • b.

  het bijhouden welke archiefbescheiden beperkt openbaar zijn;

 • c.

  het faciliteren van onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden. Hij verstrekt zo mogelijk daaruit gegevens alsmede afbeeldingen, kopieën, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecontroleerd;

 • d.

  het toewijzen of afwijzen van een verzoek tot raadpleging van beperkt openbare archiefbescheiden;

 • e.

  het uitlenen van archiefbescheiden.

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

De Beheerregeling informatiebeheer Omgevingsdienst Midden-Holland 2018 treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het Uitvoeringsbesluit Archiefverordening Omgevingsdienst Midden-Holland 2013.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 juni 2018,

 

de voorzitter,

C. van der Kamp

 

de secretaris,

A. Mutter