Blad gemeenschappelijke regeling van Ferm Werk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ferm WerkBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 9VerordeningenWijzigingsbesluit verordening cliëntenparticipatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk,

Gelezen

  • het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 december 2016 tot wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie;

  • het voorstel aan het dagelijks bestuur ter zake dat is behandeld op 9 september 2016;

In aanmerking genomen

  • de zienswijzen ter zake van de gemeenteraden van de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater

  • het advies van de cliëntenraad van Ferm Werk;

Besluit

Tot de hierna volgende wijzigingen van de Verordening cliëntenparticipatie 2015 GR Ferm Werk:

ARTIKEL I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

Het vierde lid komt te luiden:

Ter bevordering van de vertegenwoordiging van cliënten met een WSW-indicatie kan de cliëntenraad een aparte commissie instellen bestaande uit cliënten met een WSW-indicatie en hun ondersteuners of vertegenwoordigers, uit welke commissie vertegenwoordigers worden afgevaardigd naar de cliëntenraad.

ARTIKEL II

De toelichting bij artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

De laatste alinea komt te luiden:

Als de cliëntenraad meent dat de stem van cliënten met een WSW-indicatie binnen de cliëntenparticipatie als geheel hierdoor beter tot zijn recht komt, dan kan hij een aparte commissie in het leven roepen bestaande uit cliënten met een WSW-indicatie en hun ondersteuners of vertegenwoordigers. Deze commissie hoeft zich dan niet bezig te houden met alle zaken die de cliëntenraad behandelt. Uit deze commissie worden vertegenwoordigers afgevaardigd naar de cliëntenraad.

ARTIKEL III

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 juli 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk tijdens zijn openbare vergadering gehouden op 22 december 2016 te Woerden,

Y.Koster-Dreese

Voorzitter algemeen bestuur

B.F. Drost

secretaris algemeen bestuur