Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 778BeleidsregelsBesluit aanwijzing heffingsambtenaar BWB 2018

 

Artikel 1  

 • 1.

  Als heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 1, letter i van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna BWB) wordt aangewezen de directeur van de BWB.

 • 2.

  Bij afwezigheid of verhindering van de directeur treedt diens plaatsvervanger in zijn plaats.

 

Artikel 2  

De in het vorige artikel genoemde heffingsambtenaar is bevoegd tot het heffen van belastingen als bedoeld in artikel 1, letter n en o van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant en is belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, met uitzondering van de navolgende fiscale heffingen of beschikkingen:

 

 • a.

  Brabantse Delta:

  • het verlenen van de meetbeschikkingen en de beschikkingen over de hoedanigheidscorrectie als bedoeld in respectievelijk de artikelen 8 en 9 van de belastingverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het waterschap Brabantse Delta;

  • het verlenen van de beschikkingen inzake het afwijken van de nadere regels over meting, bemonstering en analyse gegeven bij de belastingverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het waterschap Brabantse Delta, als bedoeld in artikel 7 van de belastingverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het waterschap Brabantse Delta;

  • de ambtshalve uitvoering van de monsterneming en de analyse als bedoeld in artikel 4, lid 1 en het verlenen van de beschikkingen als bedoeld in artikel 4, lid 6 van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen waarde gebaseerd op artikel 122k Waterschapswet;

  • Leges.

 

 • b.

  Gemeente Bergen op Zoom:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving;

  • Havengelden;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Parkeerbelastingen;

  • Precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • Rioolaansluitrecht;

  • Leges.

 

 • c.

  Gemeente Breda:

  • de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken van de gemeente Breda;

  • Havengelden;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Parkeerbelastingen;

  • Precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • Leges.

 

 • d.

  Gemeente Dongen:

  • Leges;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgeld;

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Retributies;

 

 

 • e.

  Gemeente Etten-Leur:

  • Marktgelden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld;

  • Parkeerbelastingen;

  • Leges.

 

 • f.

  Gemeente Halderberge:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Leges.

 

 • g.

  Gemeente Moerdijk:

  • Leges geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving die niet wordt toegezonden;

  • Marktgeld geheven door middel van een mondelinge kennisgeving.

 

 • h.

  Gemeente Oosterhout:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving die niet wordt toegezonden;

  • Marktgelden;

  • Parkeerbelastingen;

  • Precariobelasting geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving;

  • Reinigingsrechten;

  • Retributies;

  • Leges.

 

 • i.

  Gemeente Roosendaal:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Marktgelden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving;

  • Parkeerbelastingen;

  • Leges.

 

 • j.

  Gemeente Rucphen:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge kennisgeving of een schriftelijke kennisgeving;

  • Leges;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Rioolaansluitrecht.

 

 • k.

  Gemeente Woensdrecht:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Marktgelden;

  • Leges.

 

 • l.

  Gemeente Zundert:

  • Afvalstoffenheffing geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving;

  • Lijkbezorgingsrechten;

  • Leges;

  • Rioolaansluitrecht;

  • Marktgelden geheven door middel van een mondelinge dan wel schriftelijke gedagtekende kennisgeving.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit van 4 december 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De functionaris die op grond van dit besluit is aangewezen als heffingsambtenaar treedt in de plaats van de functionaris die als zodanig vóór de inwerkingtreding van dit besluit bevoegd was.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing heffingsambtenaar BWB 2018.

 

 

Aldus vastgesteld op 22 december 2017.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

de secretaris, de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen drs. Th.J.J.M. Schots