Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende belastingregels omtrent afvalstoffenheffing Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018

Het algemeen bestuur van Avri besluit,

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling Avri;

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;

"Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2018".

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

Heffingsgebied: het totale gebied van de in de gemeenschappelijke regeling "Avri" deelnemende gemeenten.

Gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer.

BSR Belasting Samenwerking Rivierenland.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 2002, 399).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt, op grond van de daarbij behorende tarieventabel, naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bepalend is daarbij het containerpakket zoals dat 1 januari van het belastingjaar in de "afval en minicontainer registratie Avri", van Avri is vastgelegd.

 • 3.

  Vangt de belastingplicht in de loop van het jaar aan, dan is bepalend het containerpakket dat zes weken na de aanvang van de belastingplicht bij dit perceel is vastgelegd.

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van een aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde heffing als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven

 • 4.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 6.

  Voor de toepassing van het zevende lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de verschuldigde belasting worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incassoreglement van BSR opgenomen voorwaarden.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding voor minima verleend voor (hoofdstuk 1 van de tarieventabel), één 140 liter restafval container bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen en één 140 liter container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval. Kwijtschelding wordt verleend op het vaste deel Afvalstoffenheffingen het gemiddelde aantal aanbiedingen van het voorafgaande afgeronde kalenderjaar tijdens de vaststelling van deze verordening;10 aanbiedingen voor een 140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een verzamelcontainer met een inwerpopening van 60 liter (variabele tarief), met dien verstande dat, indien gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt van verschillende middelen voor het aanbieden van restafval, het maximale variabele bedrag aan kwijtschelding € 40,80 bedraagt. Voor uitbreiding van het standaardpakket in volume wordt op aanbiedingen geen kwijtschelding verleend.

 • 2.

  Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding te verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden.

Artikel 10. Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017”, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening en de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2018”.

   

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri in zijn openbare vergadering van 21 december 2017,

De secretaris,

E.J. de Vries

de voorzitter,

L. Verspuij

Bijlage 1 Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2018

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing vaste tarief (basis tarief)

1.1

De belasting bedraagt per perceel en per jaar

€ 136,00 

 

Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel twee containers bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en papier  en één container bestemd voor restafval te gebruiken, dan wel gebruik te maken van verzamelcontainers, hetgeen in de Afvalstoffenverordening Avri 2018 is vastgelegd.

 

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel

2.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een bepaalde container of de mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een verzamelcontainer en bedraagt per aanbieding van:

 

2.1.1

Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 0,00

2.1.2

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is

€ 7,00

2.1.3

Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is

€ 4,08

2.1.4

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container met inwerpopening van 60 liter

€ 1,40

2.1.5

Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container met inwerpopening van 30 liter

€ 0,70

2.1.6

Een container bestemd voor oud papier en karton

€ 0,00

2.1.7

Een inzamelzak bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons

€ 0,00

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing vaste tarief extra container

3.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd met een vast tarief voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra:

 

3.1.1

container van 140 of 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra container met  (maximaal 2 containers per perceel)

€ 0,00

3.1.2

container van 140 liter, bestemd voor restafval, per extra container met

€ 50,00

3.1.3

container van 240 liter, bestemd voor restafval, per extra container met

€ 50,00

3.1.4

container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 containers per perceel)

€ 0,00

 

Hoofdstuk 4 Maatstaf en tarief voor afvalstoffenheffing voor overige containers

4.1

Voor een container van 120 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, geldt het vaste en variabele tarief van een container van 140 liter, bestemd voor restafval.

 

 

Hoofdstuk 5 Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) containers en het wijzigen van het containerpakket

5.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- en leveringskosten voor het op aanvraag:

 

5.1.1

Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 140 liter

€ 0,00

5.1.2

Leveren (extra) container ongeacht volume of omwisselen van een container van 140 liter voor een container van 240 liter restafval, of omwisselen ongeacht volume van  groente-, fruit- en tuinafval of papier container.

€35,00

5.1.3

Leveren van een groente-, fruit- en tuinafval container of papiercontainer indien de gebruiker van een perceel deze nog niet in zijn bezit heeft

€ 0,00

5.1.4

Inleveren van een extra container van 140 liter

€ 0,00

5.1.5

Inleveren van een extra container van 240 liter

€ 0,00

5.1.6

Leveren van een vervangende container in geval van vernieling/verbranding, diefstal of vermissing, mits daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd

€ 0,00

5.1.7

Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container pakket ongeacht volume, of eenmalig leveren van containers op aanvraag van een nieuwe bewoner van een perceel, mits de aanvraag daartoe binnen zes  weken na inschrijving op het nieuwe adres is gedaan. Eventuele aanvullende wijzigingen vallen onder het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.1.5

€ 0,00

 

Hoofdstuk 6 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

6.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor de vervanging van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies of diefstal, per keer

€ 15,00

6.2

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van elektrische en elektronische apparatuur, per aanvraag, bij vooruitbetaling te voldoen

€ 20,00

6.3

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt de belasting voor het opnieuw omruilen/nieuwe afspraak van een niet aangetroffen te ruilen inzamelmiddel/ grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de afgesproken dag en tijdstip

€ 20,00

6.4

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1. bedraagt de belasting voor een onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel op verzoek vanwege een verloren voorwerp per uur

€ 50,00 zonder kraan

€ 85,00 met inzet kraan

6.5

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt de belasting bij annulering na 16.00 uur de werkdag vóór levering van een inzamelmiddel of afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval/elektrische apparaten

€ 20,00

6.6

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt de belasting voor het niet aantreffen van het te ruilen inzamelmiddel/grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de afgesproken dag en tijdstip (ook indien er geen nieuwe afspraak word aangevraagd)

€ 20,00

 

Hoofdstuk 7 Maatstaf wekelijkse inzameling groente-, fruit en tuinafval

7.1

De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien gedurende een bepaalde periode in de zomermaanden het groente-, fruit en tuinafval niet tweewekelijks maar wekelijks wordt ingezameld , vermeerderd met een vast bedrag,

 

 

 • a

  de gemeente Neerijnen.

€ 6,18

 

 • b

  de gemeente West Maas en Waal.

€ 2,04

 

Hoofdstuk 8 Maatstaf inzameling zwerfafval

8.1

Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag:

Gemeenten: West Maas en Waal, Maasdriel, Culemborg, Lingewaal, Neerijnen, Zaltbommel.

€ 3,02 

8.2

Op verzoek van een gemeente (Tiel) worden de in onderdeel 8.1 genoemde kosten voor die gemeente voor de inwoners uit die gemeente verhoogd ( tot 35% van de kosten)  voor het opruimen van zwerfafval en het legen van afvalbakken binnen haar grondgebied en wordt het vaste deel van de belasting als bedoel in hoofdstuk 1 vermeerderd met een vast bedrag

€ 9,99 

 

TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri

 

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde voorwaarden en tarieven,

 

 

Afvalstof

Afvalcode

Aanleveringcondities

Maximale hoeveelheid

Tarief

Bedrag

Papier en karton

20.01.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Glas

20.01.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Vlakglas

17.02.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Frituurvet

20.01.25

In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

Max. 10 liter per bezoek

Gratis

Nvt

Textiel

20.01.10

20.01.11

In zakken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Voertuigbanden

16.01.03

Ongebonden

5 banden per jaar

Gratis

Nvt

Hout a- en b-kwaliteit

20.01.38

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 7,50 per 1/4 m³

Hout c-kwaliteit

20.01.37

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Ferro/metaal

20.01.40

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Bouw- en sloopafval

17.09.04

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Harde kunststoffen

20.01.39

Schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon puin

17.01.07

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 5,-- per 1/4 m³

Grond

20.02.02

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Koelkasten

20.01.23

Onverpakt

2 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Wit- en bruingoed

20.01.35

20.01.36

Onverpakt

5 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Asbest/ asbesthoudend afval

17.06.01

17.06.05

Luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0.2 mm dik.

2 m² (20 kilo) per bezoek

Gratis

Nvt

Klein chemisch afval

Divers

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

50 kg per bezoek

Gratis

Nvt

Groen, snoeihout, takken

20.02.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grof restafval

20.03.07

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Lege gasflessen

16.05.04

16.05.05

Compleet

4 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Restafval

20.03.01

60 liter dichtgebonden huisvuilzak

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 1,95 per 60 liter huisvuilzak

Tapijt

20.03.99

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Dakleer

17.03.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Plasticverpakkingen en drankenkartons

15.01.02

Kunststof inzamelzak

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon gips

17.08.02

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Schoon EPS (piepschuim)

20.01.39

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schone matrassen

20.03.07

Ongebonden, droog en schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

 

Aanleververboden:

Afvalstoffen zoals uitgezonderd in artikel 4 van het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" worden niet geaccepteerd.

 

Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van 21 december 2017,

 

De secretaris,

E.J. de Vries

 

 

 

 

de voorzitter,

L. Verspuij

Naar boven