Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Midden-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 682Overige overheidsinformatieAlgemene inkoop- en inhuurvoorwaarden Omgevingsdienst Midden-Holland 2017

 

I. Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Definities

De gebruikte begrippen die in deze algemene inkoop- en inhuurvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, worden als volgt gedefinieerd:

 

Aflevering:

het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de ODMH

 

AIV:

deze algemene inkoop- en inhuurvoorwaarden

 

Derde:

persoon of rechtspersoon, niet zijnde een van de contractspartijen

 

Diensten (Dienst):

de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de ODMH, niet zijnde Werken of Leveringen

 

Duurzaam:

technologieën die milieuvriendelijk zijn en de natuurlijke bronnen zoveel mogelijk sparen

 

Goederen:

alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek

 

Inhuurdesk:

Inhuurdesk Omgevingsdienst Midden-Holland; digitaal systeem voor uitzetten van tijdelijke inhuuropdrachten, voor het inschrijven op inhuuropdrachten en voor contractafhandeling, alles overeenkomstig de Europese aanbestedingsregels

 

Leveringen:

de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de ODMH te leveren Goederen, waaronder begrepen de montage en/of installatie, voor zover van toepassing en voortvloeiend uit de Overeenkomst

 

ODMH:

de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda

 

Offerte:

een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek

 

Offerteaanvraag:

een enkelvoudige of meervoudige aanvraag of opdracht van de ODMH voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet 2012 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen

 

Opdrachtnemer:

de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de ODMH

 

Overeenkomst:

al hetgeen tussen de ODMH en de Opdrachtnemer Schriftelijk is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen

 

Partijen/Partij:

de ODMH en/of de Opdrachtnemer

 

Personeel van Opdrachtnemer: 

de door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen of Derden die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn

 

Prestatie:

de te verrichten Leveringen en/of Diensten

 

Schriftelijk:

door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie alsmede andere door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie. Het proces van aanbod en aanvaarding binnen de Inhuurdesk wordt als schriftelijk beschouwd

 

Werkdag:

kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door ODMH aangewezen brugdagen

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1. Deze AIV zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.

 

2.2. Deze AIV zijn van toepassing op alle via de Inhuurdesk tot stand gekomen Overeenkomsten. Door het inschrijven op een uitvraag op de Inhuurdesk accepteert Opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze AIV.

 

2.3. Voor ICT-opdrachten worden tevens de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) gehanteerd, tenzij in de overeenkomst anders wordt afgesproken. Bij strijdigheid van de bepalingen uit de GIBIT met deze AIV prevaleren de bepalingen uit de GIBIT.

 

2.4. Afwijkingen van (onderdelen van) de AIV zijn uitsluitend geldig, voor zover zij uitdrukkelijk Schriftelijk door de ODMH zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.

 

2.5. Indien een bepaling van deze AIV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

2.6. Door het indienen van een Offerte of door het inschrijven op een opdracht op de Inhuurdesk wijst de Opdrachtnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

 

2.7. In geval van strijdigheid tussen hetgeen Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en deze AIV prevaleert hetgeen in de Overeenkomst tussen Partijen is opgenomen.

 

2.8. Deze AIV zijn gepubliceerd op de website van de ODMH en de Inhuurdesk. Opdrachtnemer heeft zich op de hoogte kunnen stellen van deze algemene inhuurvoorwaarden.

 

 

Artikel 3 Voorwaarden voor inschrijving Inhuurdesk

 

3.1. ODMH wenst uitsluitend krachtens een Overeenkomst van opdracht als genoemd in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek personeel in te huren. Tussen Partijen bestaat geen arbeidsovereenkomst. Artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.2. Opdrachtnemer dient zich als ondernemer te hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voorafgaand en gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

 

3.3. Opdrachtnemer dient ondernemer te zijn en zich als zodanig te gedragen. Opdrachtnemer dient te voldoen aan alle hiertoe bij wet gestelde eisen. Opdrachtnemer moet aan de belastingdienst en het UWV kunnen bewijzen dat sprake is van zelfstandig ondernemerschap.

 

3.4. Opdrachtnemer is verplicht bij inschrijving een aantal documenten aan te vragen, in te vullen, te accorderen en / of te uploaden. Dit betreft in ieder geval: integriteitsverklaring, internetcode, ID-bewijs, uittreksel Kamer van Koophandel, Verklaring Omtrent Gedrag, deze AIV en de gebruiksvoorwaarden van de aanbieder van de Inhuurdesk.

 

3.5. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt door Opdrachtnemer of, indien van toepassing, door het Personeel van Opdrachtnemer aangevraagd indien de opdracht aan Opdrachtnemer is gegund. Indien de VOG niet wordt verkregen, wordt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. De kosten van het aanvragen van de VOG komen voor rekening van Opdrachtnemer.

 

3.6. Opdrachtnemer kan worden verplicht, op verzoek van ODMH, de vooraf aangegeven kwalificaties (onder andere opleiding en ervaring) door middel van bewijs te ondersteunen.

 

3.7. Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht laat verrichten door Personeel van Opdrachtnemer of een ingeschakelde Derde, die niet in dienst is van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer verplicht om de verplichtingen genoemd in artikel 3.4 en 3.5 aan deze Derde op te leggen.

 

 

Artikel 4 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 

4.1. De ODMH kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De ODMH zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.2. De Offerte van de Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

 

4.3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de ODMH een expliciete Schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Opdrachtnemer heeft verzonden aan de Opdrachtnemer. Bij uitvragen die via Inhuurdesk verlopen, komt een Overeenkomst tot stand door de digitale acceptatie van een aanbod in de digitale omgeving van de Inhuurdesk door de ODMH. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modelovereenkomst zoals deze is opgenomen in de Inhuurdesk.

 

4.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 

4.5. Alle handelingen die de Opdrachtnemer verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

 

 

Artikel 5 Duurzaamheid, milieuaspecten en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

5.1 De ODMH streeft naar een Duurzaam inkoopproces. Op verzoek van de ODMH informeert de Opdrachtnemer de ODMH over diens inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

 

5.2 Indien geen sprake is van een Europese aanbesteding, zal de ODMH bij gelijke geschiktheid van leveranciers en een soortgelijke prijs de voorkeur geven aan een leverancier die de meest duurzame prestaties verricht. Bij alle aanbestedingen kunnen duurzaamheidsaspecten in de gunningscriteria worden opgenomen.

 

5.3. Opdrachtnemer dient de afvalstromen zodanig te organiseren dat deze zoveel mogelijk gericht zijn op hergebruik en het milieu maximaal ontlasten.

 

5.4. Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de CO2-emissies in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, worden gehouden.

 

5.5. De ODMH streeft naar het ontvangen van CO2 Footprint rapportages van Opdrachtnemer volgens de NEN ISO-14065, welke bij voorkeur geverifieerd dienen te zijn door een certificerende instelling.

 

5.6. De ODMH tolereert geen zaken als discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer, noch bij de leveranciers van Opdrachtnemer.

 

5.7. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, overeenkomstig de gangbare wetten en normen, ter bescherming van de werktijden, de veiligheid en gezondheid op de werkplek en een leefbaar inkomen.

 

 

Artikel 6 Belangenverstrengeling, integriteit

 

6.1. Opdrachtnemer betrekt geen personen bij het opstellen van een Offerte of bij het uitvoeren van de Overeenkomst die in dienst zijn bij de ODMH, behoudens voor het voeren van overleg.

 

6.2. Een personeelslid van de ODMH die een nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer mag op geen enkele wijze bij de gunning en uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

 

6.3. Partijen zullen elkaar geen schenkingen, beloningen of compensaties aanbieden die uitgelegd kunnen worden als onwettige praktijk.

 

 

II. Uitvoering overeenkomst

 

 

Artikel 7 Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

 

7.1. De Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de ODMH nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

 

7.2. De Opdrachtnemer zal de ODMH op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Opdrachtnemer is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de ODMH direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 

7.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ODMH, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door Derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan Derden. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem berustende verplichtingen.

 

7.4. De Opdrachtnemer garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Opdrachtnemer of Personeel van Opdrachtnemer of een met de Opdrachtnemer verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

 

7.5. De Opdrachtnemer vrijwaart de ODMH voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Opdrachtnemer of de ODMH krijgt opgelegd.

 

7.6. De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven.

 

7.7. De Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde Derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Opdrachtnemer en de ODMH bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 

7.8. Slechts voor zover de Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de ODMH zal de Opdrachtnemer optreden als gemachtigde van de ODMH. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

 

7.9 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgege­vens die zij eventueel ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeelte­lijk anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeen­komst. Indien nodig wordt een aparte bewerkersovereenkomst op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming afgesloten. Opdrachtnemer is daar op voorhand toe bereid.

 

7.10 (Beveiligings)incidenten ten aanzien van persoonsgegevens die zich voordoen bij Opdrachtnemer (zoals datalekken) worden direct gemeld aan de ODMH, en als dat wettelijk noodzakelijk is ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens (na afstemming met de ODMH). Bij niet gemelde incidenten zal de ODMH een ontvangen boete en ontstane schade verhalen op de Opdrachtnemer.

 

 

Artikel 8 Algemene verplichtingen ODMH

 

8.1. De ODMH zal op verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 

8.2. De ODMH zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 9 Kwaliteit en keuring

 

9.1. De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, dan wel wat hier in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs van mag worden verwacht. Opdrachtnemer garandeert verder dat de geleverde Prestatie voldoet aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

9.2. De Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde Prestaties geen inbreuk maken op

rechten van Derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en vrijwaart de ODMH volledig van aanspraken in dit verband.

 

9.3. De ODMH is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Opdrachtnemer verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de ODMH bepaalde Prestaties Schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

 

 

Artikel 10 Geheimhouding

 

10.1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

 

10.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde Derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 

10.3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde Derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 

10.4. De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de ODMH een geheimhoudingsverklaring te tekenen dan wel Personeel van Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

 

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 

11.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de ODMH, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de ODMH. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 

11.2. Voor zover de resultaten, bedoeld in artikel 11.1, tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan de ODMH toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent de Opdrachtnemer aan de ODMH een onbeperkt gebruiksrecht. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

 

11.3. De Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 

11.4. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Opdrachtnemer geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

 

11.5. De ODMH behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk. De Opdrachtnemer erkent dit voorbehoud.

 

11.6. De Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de ODMH in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de ODMH tegen alle aanspraken van Derden dienaangaande.

 

11.7. In het geval van aanspraken van Derden zal de Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg met de ODMH te bewerkstelligen dat de ODMH het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 

11.8. In het geval van aanspraken van Derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Opdrachtnemer alle schade van de ODMH vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

 

11.9 In afwijking van bovenstaande leden geldt bij de inhuur van personeel via Inhuurdesk ten aanzien van IE-rechten artikel 10 van de door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst “geen werkgeversgezag-inspanningsverplichting (model VNG, nr. 910171857)”

 

 

Artikel 12 Wijziging Overeenkomst

 

12.1. De ODMH is bevoegd om de Overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Opdrachtnemer over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 

12.2. Wijzigingen komen pas rechtsgeldig tot stand nadat deze Schriftelijk door daartoe bevoegde

personen zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 13 Materialen en hulpmiddelen

 

13.1. De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de ODMH afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien nodig kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik worden gemaakt van zaken die eigendom zijn van de ODMH. Deze zaken worden dan in bruikleen gegeven. De ODMH kan de daarmee samenhangende kosten in rekening brengen bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die aan deze zaken wordt toegebracht.

 

13.2. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

13.3. Voor zover dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, gebruikt de Opdrachtnemer de door de ODMH in dat kader verstrekte informatie en documenten (zoals tekeningen en modellen). Bedoelde informatie en documenten blijven eigendom van de ODMH. De ODMH verstrekt nadere informatie en documenten zo spoedig mogelijk op verzoek van Opdrachtnemer indien dat nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 14 Tijdstip van nakoming

 

14.1. De Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 

14.2. De Opdrachtnemer stelt de ODMH Schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

 

 

Artikel 15 Toerekenbare tekortkoming

 

15.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze AIV, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 

15.2. Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 

15.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de ODMH indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 16 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 

16.1. De Opdrachtnemer kan zich jegens de ODMH enkel op overmacht beroepen, indien de Opdrachtnemer de ODMH zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, Schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

 

16.2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem ingeschakelde Derden.

 

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verzekering

 

17.1. Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is

Opdrachtnemer aansprakelijk voor de door de ODMH geleden dan wel te lijden schade.

De door Opdrachtnemer te vergoeden schade is in omvang beperkt tot:

– € 150.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-

– € 300.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-

– € 500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-

– € 1.500.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-

– € 3.000.000,- voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-

 

17.2. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 17.1 komt te vervallen:

a. in geval van aanspraken van Derden op schadevergoeding;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld;

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten.

 

17.3. Indien een Derde de ODMH aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of bijbehorende documenten, neemt de Opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de ODMH en voor eigen rekening en risico over.

 

17.4. De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

 

17.5. Bij Overeenkomsten voor het inhuren van personeel die tot stand zijn gekomen via Inhuurdesk geldt dat Opdrachtnemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten met een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis en € 2.500.000,- per contractjaar. Daarnaast heeft Opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

17.5. De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de ODMH wijzigen, tenzij de ODMH hiervoor haar expliciete toestemming heeft gegeven. Het betalen van de verschuldigde premies en de poliswaarden kunnen desgevraagd door Opdrachtnemer worden aangetoond.

 

17.6. Eventuele (aanvullende) verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 18 Boete

 

18.1. In de Overeenkomst kan worden bepaald dat Opdrachtnemer bij een toerekenbare tekortkoming een boete verschuldigd is van 0,1% van de overeengekomen prijs van de desbetreffende Prestatie voor elke dag gedurende welke de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% van de overeengekomen prijs van de betreffende Prestatie.

 

18.2. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

 

18.3. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de ODMH tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

 

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 

19.1. Op deze AIV en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 

19.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

19.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ODMH gevestigd is. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.

 

 

III. Financiële bepalingen

 

 

Artikel 20 Prijzen, meerwerk en minder werk

 

20.1. De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s.

 

20.2. Bij Overeenkomsten voor het inhuren van personeel via Inhuurdesk geldt dat het tarief inclusief rechten, reiskosten woon-werkverkeer, verblijfskosten en overige kosten en belastingen is, doch exclusief omzetbelasting.

 

20.3. Het tarief dat is overeengekomen bij het verstrekken van de opdracht via Inhuurdesk kan gedurende de overeengekomen periode, inclusief verlengingen, niet naar boven worden aangepast.

 

20.4. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de ODMH is toe te rekenen.

 

20.5. Meerwerk zal door de Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget Schriftelijk zijn overeengekomen met de ODMH.

 

20.6. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

20.7. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

 

 

Artikel 21 Facturering en betaling

 

21.1. De ODMH ontvangt bij voorkeur elektronische facturen. Deze facturen moeten voldoen aan door de ODMH te stellen aanvullende eisen voor elektronische verwerking.

Op de factuur vermeldt de Opdrachtnemer ten minste;

- de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

- datum en nummer van de Overeenkomst;

- een korte specificatie van de geleverde Prestatie;

- het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

- eventuele nadere eisen in overleg met de ODMH.

 

21.2. Verzending van de factuur door Opdrachtnemer vindt plaats na levering en goedkeuring van de Prestatie, tenzij een betalingsschema tussen Partijen is overeengekomen.

 

21.3. De facturatie bij Overeenkomsten voor het inhuren van personeel via Inhuurdesk geschiedt op basis van de daadwerkelijk gewerkte en door de ODMH goedgekeurde uren, opdrachtinformatie en factuurgegevens in het systeem van Inhuurdesk. De door Opdrachtnemer te betalen verplichte administratiefee wordt met het factuurbedrag verrekend. Het resterende bedrag wordt aan Opdrachtnemer uitbetaald. De hoogte en voorwaarden van deze fee zijn te vinden in de Inhuurdesk.

 

21.4. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert en factureert Opdrachtnemer de factuur zoals overeengekomen.

 

21.5. De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De ODMH zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Opdrachtnemer betalen.

 

21.6. Indien de Goederen, Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de ODMH bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

21.7. Bij Overeenkomsten voor de inhuur van personeel via Inhuurdesk vangt de in artikel 21.5 genoemde betalingstermijn aan op de dag van ontvangst, mits de ODMH de betreffende factuur op basis van een urenverantwoording heeft goedgekeurd en geaccepteerd. De ODMH is gerechtigd de betaling op te schorten indien in de factuur een tekortkoming wordt geconstateerd.

 

21.7. De ODMH kan, wanneer er gerede twijfel is aan de juistheid van de aan de ODMH gefactureerde kosten dit laten onderzoeken door een door de ODMH aan te wijzen registeraccountant, aan welk onderzoek Opdrachtnemer alle medewerking dient te verlenen. Wanneer blijkt dat de gefactureerde kosten onjuist zijn, komen de kosten van dit onderzoek volledig voor rekening van Opdrachtnemer.

 

21.8. De ODMH heeft het recht het bedrag van een factuur te verminderen met de bedragen die Opdrachtnemer nog aan de ODMH verschuldigd is (verrekening).

 

21.9. Betaling door de ODMH houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

 

 

IV. Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

 

 

Artikel 22 Leveringen

 

22.1. Levering van Goederen door Opdrachtnemer geschiedt op de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en). Opdrachtnemer draagt alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van de Goederen met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verband houdende formaliteiten.

 

22.2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het Midden-Hollandhuis, op de locatie Thorbeckelaan 5 te Gouda. De Opdrachtnemer dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 

22.3. Indien de ODMH de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Opdrachtnemer op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

 

22.4. De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de ODMH, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de ODMH.

 

22.5. De Opdrachtnemer verleent tenminste een garantie voor de Goederen van 24 maanden vanaf het moment dat de ODMH de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

 

22.6. De Opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 

22.7. De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de ODMH ter beschikking te stellen.

 

22.8. De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de ODMH bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

 

 

Artikel 23 Verpakking en transport

 

23.1. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 

23.2. De Opdrachtnemer neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

 

 

Artikel 24 Overdracht van eigendom en risico

 

24.1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de ODMH na acceptatie van de Goederen door de ODMH.

 

24.2. De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de ODMH, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de ODMH de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

 

 

V. Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

 

 

Artikel 25 Diensten

 

25.1. De Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 

25.2. De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Opdrachtnemer alsmede Prestaties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde Derden.

 

25.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de ODMH de Diensten zonder meer goedkeurt. De ODMH behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

 

25.4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de ODMH. Indien de ODMH de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

 

 

Artikel 26 Personeel van Opdrachtnemer

 

26.1. De Opdrachtnemer, Personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer ingeschakelde Derden dienen de door de ODMH gestelde veiligheidsprocedures en huisregels in acht te nemen. De ODMH zal deze tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken.

 

26.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de ODMH het recht de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen.

 

26.3. Het bepaalde in artikel 26.2 geldt niet ten aanzien van Personeel dat werkzaamheden verricht op basis van een Overeenkomst voor het inhuren van personeel via Inhuurdesk. In dat geval kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door de ODMH worden beëindigd.

 

26.4. Voor de vervanging van Personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de ODMH, tenzij directe vervanging van Personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de ODMH. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

 

26.5. Vervanging van Personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

 

26.6. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 

26.7. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Opdrachtnemer vrijwaart de ODMH tegen alle aanspraken terzake. Indien de ODMH geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op-een verhaald op de Opdrachtnemer.

 

26.8. De ODMH kan Opdrachtnemer verzoeken uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een integriteitsverklaring of verklaring omtrent gedrag van het Personeel aan te leveren.

 

 

VI. Bepalingen betreffende Overeenkomsten via Inhuurdesk

 

 

Artikel 27 uitvoering Overeenkomst Inhuurdesk

 

27.1. Opdrachtnemer is gehouden de aangeboden kandidaat tegen het aangeboden tarief en de aangeboden periode te leveren.

 

27.2. De diensten worden uitgevoerd conform de door ODMH bij de opdracht geformuleerde eisen.

 

 

VII. Einde overeenkomst

 

 

Artikel 28 Opzegging

 

28.1. De ODMH is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de ODMH de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 29 Ontbinding

 

29.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-artikel 7.4 van deze AIV wordt geschonden;

-de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

-ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

-de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

 

29.2. De ODMH heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

-de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

-Opdrachtnemer niet of niet tijdig premies en/of (loon)belasting/heffing betaalt.

 

29.3. Elke ontbinding als bedoeld in artikel 29.1 en 29.2 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 

29.4. Ingeval van ontbinding door de ODMH als bedoeld in artikel 29.1 en 29.2 is de ODMH geen vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer voor de Prestaties die niet door Opdrachtnemer zijn verricht. Eventuele aan de Opdrachtnemer verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Opdrachtnemer terug aan de ODMH, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

 

 

Artikel 30 Slotbepalingen

 

30.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

 

30.2. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren onder meer de artikelen over geheimhouding en intellectu­ele eigendomsrechten.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland d.d. 23 november 2017

 

De voorzitter,

C. van der Kamp

 

De secretaris,

A. Mutter