Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 665Verordeningende navolgende 1e wijziging van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017

Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 25 september 2017, houdende de eerste wijziging van de verordening inzake uitgangspunten voor de toerekening van kosten (Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017)  

 

Het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

 • -

  artikel 35 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 • -

  artikel 44, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

Overwegende

 

 • -

  dat voor de berekening van de kosten van de bijdragen van de deelnemers van RUD Zeeland de uitgangspunten zijn vastgelegd in de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017;

 • -

  dat de Wet modernisering Vpb-plicht voor overheidsondernemingen (zoals vastgelegd in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) regels geeft over de vennootschapsbelastingplicht, welke van toepassing kunnen zijn op RUD Zeeland;

 • -

  dat door het opnemen van een terugbetalingsverplichting in de Bijdrageverordening de RUD Zeeland niet vennootschapsbelastingplichtig is, hetgeen is afgestemd met de Belastingdienst. 

Gelezen

 

het besluit van het dagelijks bestuur van 11 september 2017

 

Besluit

 

vast te stellen:

de navolgende 1e wijziging van de Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017.

 

Artikel I  

Artikel 8 Overschotten en tekorten Jaarrekening komt te luiden:

Lid 1 Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en kosten van de wettelijke taken in het kader van de vennootschapsbelasting. Een overschot op deze taken wordt aan de opdrachtgevers terugbetaald zodat deze de nacalculatorische kostprijs in rekening hebben gekregen. De verrekening vindt plaats op basis van de relatieve bijdragen van de deelnemers in de uitvoeringsdienst .

 

Lid 2 Tekorten bij het opstellen van de jaarrekening worden met de deelnemers verrekend op basis van hun relatieve bijdragen in de uitvoeringsdienst.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van RUD Zeeland van 25 september 2017.

 

De Voorzitter

De heer A.G. van der Maas

 

 

De Secretaris

De heer ing. A. van Leeuwen MPA

 

 

Toelichting

Onderstaande tekst vervangt de artikelsgewijze toelichting bij artikel 8 en luidt als volgt:

In artikel 46 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland is opgenomen dat de deelnemers er zorg voor dragen dat RUD Zeeland te allen tijde over voldoende middelen beschikt. In lid 1 wordt een verdeelsleutel vastgelegd waarmee een eventueel overschot, op basis van de nacalculatorische kostprijs, met de deelnemers wordt verrekend. Hiermee wordt, in overeenstemming met de Belastingdienst, voorkomen dat RUD Zeeland vennootschapsbelastingplichtig is. In lid 2 wordt vastgelegd dat middels dezelfde verdeelsleutel een eventueel tekort wordt verrekend.