Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Midden-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 657Overige besluiten van algemene strekkingBesluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden-Holland 2017

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH),

 

Gelet op:

 

- de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

- artikel 7 van de Archiefwet.

 

Besluit:

 

Artikel 1 Digitalisering archiefbescheiden

  • 1.

    Het dagelijks bestuur gaat over tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die vanaf 1 januari 2015 worden opgemaakt, ontvangen of verzonden uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling, waarvoor het dagelijks bestuur van de ODMH is aangewezen als zorgdrager en die op grond van de vigerende provinciale selectielijst  voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. Het betreft archiefbescheiden van de beleidsondersteunende en besluitvormende processen van de ODMH, zoals deze in het document management systeem Verseon zijn gearchiveerd.

  • 2.

    Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervanging Archiefbescheiden ODMH.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Midden-Holland 2017".

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 28 september 2017.