ALGEMEEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGBESLUIT 2017

 

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West Brabant, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West Brabant;

Overwegende dat het uit een oogpunt van doelmatig en doeltreffend bestuur en een betere dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden te mandateren

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  ten aanzien van Mandaat

  • 1.

   Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandans) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb;

  • 2.

   Mandans: degene die het Mandaat verleent;

  • 3.

   Mandataris: degene die het Mandaat ontvangt;

 • B.

  ten aanzien van Volmacht

  • 1.

   Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   Volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

  • 3.

   Volmachtontvanger: degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  ten aanzien van Machtiging

  • 1.

   Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) te besluiten tot feitelijke handelingen en deze te verrichten;

  • 2.

   Machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

  • 3.

   Machtigingverkrijger: degene die de machtiging ontvangt.

Waar in deze regeling wordt gesproken van Mandaat, Mandans of Mandataris dient waar mogelijk van toepassing gelezen te worden volmacht, volmachtverlener, volmachtontvanger en machtiging, machtigingverlener en machtigingverkrijger, tenzij in deze regeling expliciet anders is bepaald.

Waar in deze regeling wordt gesproken van Besluit geldt – tenzij expliciet anders is bepaald – zoveel mogelijke hetzelfde voor privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen.

Waar op basis van deze regeling Ondermandaat is toegestaan zijn de voorschriften uit deze regeling zoveel mogelijk onverkort van toepassing.

Artikel 2 Bevoegde personen bij mandaatverlening

 • 2.1.

  Indien het mandaat, volmacht of machtiging aan een bepaalde functionaris wordt opgedragen, wordt daarmee het mandaat, volmacht of machtiging eveneens opgedragen te zijn geacht aan de hogere functionarissen in de lijn.

 • 2.2

  De in het eerste lid genoemde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein.

 • 2.3

  Indien een bevoegdheid aan een externe functionaris wordt gemandateerd wordt daarmee het mandaat eveneens opgedragen te zijn geacht aan het teamhoofd van het functionele team binnen de organisatie van het Werkplein.

Artikel 3 (Interne) grenzen aan Mandaat, volmacht of machtiging

 • 3.1

  Bij de verlening van een Mandaat houdt het Dagelijks Bestuur c.q. de Voorzitter in zijn algemeenheid rekening met de volgende uitgangspunten:

  • a.

   bestuurlijk/politiek gevoelige zaken komen niet in aanmerking voor Mandaat;

  • b.

   er dient sprake te zijn van efficiency/tijdwinst ;

  • c.

   Mandatering vindt zo laag mogelijk plaats in de organisatie;

  • d.

   er moet sprake zijn van een gebonden publiekrechtelijke beschikking;

  • e.

   privaatrechtelijke rechtshandelingen dienen binnen de budgetten te geschieden;

  • f.

   Mandatering dient te geschieden met in achtneming van de vigerende regeling budgetbeheer en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften;

 • 3.2

  Mandataris legt het te nemen Besluit ondanks zijn Mandaat aan het Dagelijks Bestuur c.q. de Voorzitter ter besluitvorming voor indien:

  • a.

   Hij weet of behoort te weten dat er niet wordt voldaan aan het bepaalde in lid 1 onder a, e of f. In dat geval is het aan het Dagelijks Bestuur of de Voorzitter om zelf te besluiten.

  • b.

   een lid van het Dagelijks Bestuur of de Voorzitter dat kenbaar heeft gemaakt;

  • c.

   er een negatief advies is van een intern organisatieonderdeel of van een externe adviseur, voor zover deze adviezen gebruikelijk of gevraagd c.q. gevraagd of wettelijk verplicht zijn, danwel de budgethouder een negatief advies heeft uitgebracht.

  • d.

   hij op enige manier persoonlijk betrokken is bij (de voorbereiding van) het Besluit.

 • 3.3

  Indien door de Mandataris wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in dit artikel doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in Mandaat genomen Besluit.

  In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin geldt een in Mandaat genomen Besluit als onbevoegd genomen in de situatie genoemd in het tweede lid onder sub d.

 • 3.4

  De uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de mandatenlijst dient te geschieden met inachtneming van het bepaalde in of bij de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van deze bevoegdheid, zoals formele wetten, verordeningen, beleidsregels, Europese regelgeving, aanwijzingen of beleidsregels van hogere bestuursorganen.

Artikel 4 Reikwijdte Mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 4.1

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3 geschiedt de Mandaatverlening in deze regeling in de ruimste zin des woords. Naast het in positieve of negatieve zin nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen wordt hieronder dan ook mede verstaan:

  • a.

   het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het nemen van beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in de Awb (verdaging, opschorting, hoogte dwangsom etc.);

  • c.

   het intrekken van Besluiten;

  • d.

   het uitreiken van een ontvangstbewijs voor bijvoorbeeld een ingediende aanvraag;

  • e.

   het vaststellen van (web)formulieren voor het indienen van aanvragen etc.;

  • f.

   verdagen, opschorten en/of uitstellen van Besluiten;

  • g.

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • h.

   het niet in behandeling nemen van de aanvraag indien de gevraagde informatie niet (tijdig) is verstrekt (4:5 Awb);

  • i.

   verzoeken tot (kosteloze) advisering aan of door derden of verzoeken tot wettelijk voorgeschreven advisering aan of door derden;

  • j.

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • k.

   het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

  • l.

   het stellen van nadere voorwaarden;

  • m.

   het toekennen van bedragen in termijnen;

  • n.

   het vaststellen van de betalingsverplichting (4:86 Awb);

  • o.

   het toekennen van voorschotten (4:95 Awb);

  • p.

   het uitvoeren van selectie en gunning conform het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid;

  • q.

   het beslissen op verzoeken om schadevergoeding;

  • r.

   het bekend maken van Besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • s.

   het toezenden van Besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • t.

   en alle andere Besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

   De Gemandateerden zijn bevoegd het Werkplein buiten rechte te vertegenwoordigen, voor zover dat ter uitvoering van de gemandateerde bevoegdheid nodig is.

 • 4.2

  Waar volmacht is verleend voor het besluiten tot en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot opschorting en opzegging van die overeenkomst alsmede tot de eerste bewaking van de uitvoering van deze rechtshandelingen, waartoe een ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling wordt gerekend.

Artikel 5 Ondertekening

 • 5.1

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het Besluit is genomen krachtens Mandaat.

  Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant c.q. de Voorzitter van het Werkplein Hart van West-Brabant namens deze, vervolgens de functie en de handtekening met daaronder de naam van de Mandataris.

 • 5.2

  Bij ondermandaat wordt dezelfde formulering gebruikt als in het eerste lid.

 • 5.3

  Indien een Besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de Mandataris, wordt bij de ondertekening de volgende formulering aangehouden:

  Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant c.q. de Voorzitter van het Werkplein Hart van West-Brabant, namens dezen, met daaronder de functie, vervolgens de woorden ‘’bij afwezigheid’’ of de letters ‘’b.a.’’ en de handtekening met daaronder de naam van de plaatsvervanger of waarnemer.

Artikel 6 Onder (-onder)mandaat, het doorgeven van volmacht of machtiging

 • 6.1

  Onder(-onder)Mandaat is toegestaan, voorzover in de mandatenlijst aangegeven en onder de eventuele nadere voorwaarden als aangeven in de mandatenlijst

 • 6.2

  Onder(-onder)Mandatering geschiedt bij schriftelijk Besluit door de Mandataris en dient voldoende gespecificeerd te zijn. De oorspronkelijke Mandataris blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde bevoegdheden.

 • 6.3

  De oorspronkelijke Mandataris brengt de ondermandaten ter kennis van het Dagelijks bestuur c.q. de Voorzitter

 • 6.4

  Het in strijd handelen met het bepaalde in het derde lid van dit artikel doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het in ondermandaat genomen Besluit.

Artikel 7 Ter inzage legging en bekendmaking

 • 7.1

  De Mandataris draagt er zorg voor dat de door hem genomen Besluiten en de in onder(-onder)mandaat genomen besluiten op de voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt en/of ter inzage worden gelegd.

 • 7.2

  De Besluiten tot het verlenen van Mandaat en onder(-onder)Mandaat zelf worden ter inzage gelegd bij de balie' van het Werkplein, postbus 59, 4870 AB Etten-Leur en opgenomen in het openbare Mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit.

  Hiervan wordt in ieder geval mededeling gedaan in het elektronische bekendmakingenblad.

  [raadpleegbaar op: https://www.officielebekendmakingen.nl.]

Artikel 8 Afwezigheid mandatarissen, volmachtontvangers of machtigingverkrijgers

Ingeval van afwezigheid van de Mandatarissen worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers of waarnemers. Deze plaatsvervangers of waarnemers zijn schriftelijk aangewezen door de Mandataris. Deze schriftelijke aanwijzing is niet noodzakelijk indien het plaatsvervanger- of waarnemerschap als zodanig in de functieomschrijving van de plaatsvervanger of waarnemer is opgenomen. De Mandatarissen blijven evenwel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevoegdheid door hun plaatsvervanger of waarnemer, behalve indien de Mandataris in rang lager is dan de plaatsvervanger of waarnemer.

Artikel 9 Aanhaling en inwerkingtreding

 • 9.1

  Dit besluit wordt aangehaald als het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2017”.

 • 9.2

  Dit besluit treedt in werking de derde dag na die van bekendmaking en vervangt gelijktijdig het “Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2015”.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West Brabant d.d. 16 oktober 2017.

Het Dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West Brabant

De directeur, de voorzitter,

De voorzitter van het Werkplein Hart van West Brabant

Aldus op 16 oktober 2017 ondergemandateerd door de Directeur aan de in de mandatenlijst genoemde functionarissen,

de directeur,

Aldus op 16 oktober 2017 ondergemandateerd door het Teamhoofd aan de in de mandatenlijst genoemde medewerkers,

Teamhoofd Inkomen

Teamhoofd Werk en Participatie

Teamhoofd Besturing en Control

Teamhoofd Staf

Bijlage 1. Algemene Mandaten Werkplein Hart van West-Brabant

Algemene Mandaten

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de algemene mandaten opgenomen, deze gelden binnen de organisatorische eenheid van de Mandataris. Indien er binnen de betreffende organisatorische eenheid een specifieke regeling is opgenomen ten aanzien van dezelfde bevoegdheid geldt de specifieke regeling.

NB: de regels uit het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2017 zijn van toepassing, in het bijzonder – maar niet uitsluitend - wordt gewezen op artikel 3, eerste lid onder f : “Mandatering dient te geschieden met in achtneming van de vigerende regeling budgetbeheer en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften”

Algemeen

grondslag

Thans bevoegde bestuursorgaan

Mandateren aan

Ondermandaat

Onder(onder)mandaat

Het verrichten van uitvoeringscorrespondentie en het verstrekken van feitelijke en kenbaar openbare informatie voor niet-gemandateerde bevoegdheden.

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Alle medewerkers binnen hun eigen functie en voor zover hierdoor geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen.

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (inclusief de ondertekening). Passend binnen de vastgestelde begroting en – indien van toepassing – met inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bij periodieke betalingen wordt de waarde berekend aan de hand van de looptijd. Indien deze looptijd onbepaald is, wordt uitgegaan van 48 maanden.

Gemeenschappelijke regeling

DB / Voorzitter

Directeur (tot

€100.000,-)

Teamhoofd (tot € 25.000,-)

Toegestaan door Teamhoofden aan hun medewerkers tot maximaal € 10.000,-

Het vertegenwoordigen van het DB van het Werkplein en het Werkplein in rechte. Waaronder onder andere wordt verstaan het vertegenwoordigen in alle rechtsgedingen zowel privaat, publiek of strafrechtelijke eisend en/of verwerend, zoals: - Bezwaar, beroep en hoger beroepsprocedures, voorlopige voorzieningen; - verzoekschriftprocedures; - civielrechtelijke procedures; - procedures op basis van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ, Bbz en de daarop gebaseerde nadere regelgeving;

Gemeenschappelijke regeling artikel 20 sub i en artikel 26

DB / Voorzitter

Directeur

Teamhoofd

consulent inkomen, coördinerend klantmanager (inkomen, werk en participatie), klantmanager(inkomen, werk en participatie), financieel coördinerend medewerker uitkeringsadministratie, medewerker uitkeringsadministratie 1 en 2, coördinerend consulent terugvordering & verhaal en fraude preventie, consulent terugvordering & verhaal, kwaliteitsmedewerker, fraude preventie medewerker, medewerker bezwaar en beroep, medewerker externe organisatie (nader te bepalen).

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wbp

DB

Directeur

Teamhoofd

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en aanverwante regelingen.

Wob

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan aan een medewerker die door de Directeur vooraf schriftelijk is aangewezen als coördinator Wob-verzoeken

Het nemen van beslissingen ingevolge artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht (rechtstreeks beroep).

art. 7:1a Awb

DB

Directeur

Teamhoofd

 

Afdoen van meldingen en niet officiële klachten (geen klacht als bedoeld in hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht)

art. 160 Gemeentewet

DB

Directeur

Teamhoofd

coördinerend klantmanager (inkomen, werk en participatie), coördinerend consulent terugvordering & verhaal en fraude preventie, financieel coördinerend medewerker uitkeringsadministratie

Het beslissen op klachten

Art 12 Klachtenregeling

DB

Directeur

 

 

Kennelijk ongegrond en niet ontvankelijkheidsbeslissingen in klachtenprocedures op grond van de Klachtenregeling

 

DB/ Directeur

Directeur

Teamhoofd

 

Het voorbereiden en aanvragen van subsidies voor zover dienstbaar aan de taakuitoefening van het Werkplein inclusief de financiële afhandeling en verantwoording.

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan door Teamhoofden aan hun medewerkers

Het uitgeven van legitimatiebewijzen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk, voor toezichthoudende ambtenaren in de zin van hoofdstuk 5 Awb, aan de aan hun ondergeschikte ambtenaren, waarop al dan niet specifieke taken en bevoegdheden zijn vermeld.

Gemeenschappelijke regeling en hoofdstuk 5 Awb

DB

Directeur

Teamhoofd

 

Invullen van enquêtes, inclusief enquêtes die een beleidsvisie inhouden

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan door Teamhoofden aan hun medewerkers

Opgaven verstrekken aan het CBS

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan door Teamhoofden aan hun medewerkers

Het verstrekken van beleids-, statistische- en individuele (op cliëntniveau) informatie met inachtneming van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wbp

 

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan door Teamhoofden aan hun medewerkers

Het uitvoeren van aangelegenheden inzake het verkeer langs elektronische weg

afd. 2.3 Awb in samenhang met de betreffende bijzondere wetten

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan door Teamhoofden aan hun medewerkers

Het vaststellen van (web)formulieren

art. 4:4 Awb in samenhang met de betreffende bijzondere wetten

DB

Directeur

Teamhoofd

 

Het nemen van beslissingen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

par. 4.1.3.2 Awb

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan door Teamhoofden aan kwaliteitsmedewerker

Het doen van aangifte bij bedreigingen of toegebrachte schade aan het Werkplein

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Toegestaan door Teamhoofden aan hun medewerkers

Het ontzeggen van de toegang tot de vestigingen van het Werkplein aan personen overeenkomstig het Agressieprotocol

 

DB

Directeur

Teamhoofd

 

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 16 oktober 2017.

Bijlage 2. Vakinhoudelijke mandaten Werkplein Hart van West-Brabant

Vakinhoudelijke Mandaten

 

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de vakinhoudelijke mandaten opgenomen.

NB: de regels uit het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit 2017 zijn van toepassing, in het bijzonder – maar niet uitsluitend - wordt gewezen op artikel 3, eerste lid onder f : “Mandatering dient te geschieden met in achtneming van de vigerende regeling budgetbeheer en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften”

Algemeen

Grondslag

Thans bevoegd bestuurs - orgaan

mandaat

ondermandaat

Het beslissen op bezwaarschriften, voorzover niet wordt afgeweken van:

- de adviezen van adviseurs als bedoeld in artikel 3:5 Algemene wet bestuursrecht en;

- de adviezen van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht of na ambtelijk horen, de adviezen van de medewerker bezwaar en beroep;

Awb Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Het aanwijzen van toezichthouders (artikel 5:11 Awb) en het afgeven van legitimatiebewijzen (artikel 5:12 Awb)

76a Participatiewet

53 IOAW/IOAZ

5:11Awb 5:12Awb

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Het beslissen tot het invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen, vaststelling van wettelijke rente en (gedeeltelijke) kwijtschelding (titel 4.4 Awb) voor de Participatiewet , Bbz, Ioaw, Ioaz

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

administratief medewerker terugvordering & verhaal, consulent terugvordering & verhaal, medewerker uitkeringsadministratie 1 en 2, medewerker externe organisatie (nader te bepalen)

 

 

 

 

 

Product Participatiewet - Bijz. Bijstand – Ioaw – Ioaz - Bbz 2004- gemeentelijk minimabeleid o.g.v. Participatiewet of andere wet en regelgeving (bijv . artikel 1 49 Gemeentewet) voorzover de uitvoering is opgedragen aan het Werkplein

 

Het nemen van beslissingen inclusief opschortingsbesluiten en het opleggen van hersteltermijnen en publiek –en privaatrechtelijke terugvordering en incassobesluiten, m.u.v. het beslissen op bezwaarschriften, het instellen van (hoger) beroep en mits elders in dit mandaatoverzicht niet anders is bepaald

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Consulent inkomen, klantmanager, medewerker bezwaar en beroep, administratief medewerker terugvordering & verhaal, consulent terugvordering & verhaal, fraude preventie medewerker, medewerker uitkeringsadministratie 1 en 2, medewerker externe organisatie (nader te bepalen)

Verrichten van (periodieke) betalingen in het kader van het recht op uitkering krachtens: Participatiewet, bijz. bijstand, Ioaw, Ioaz, Bbz 2004 engemeentelijk minimabeleid o.g.v. Pw of andere wet- en regelgeving (bijv. artikel 149 Gemeentewet voorzover de uitvoering is opgedragen aan het Werkplein

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Medewerker uitkeringsadministratie 1, Medewerker financiële administratie

Inhuren van tolkenhulp bij gesprekken met cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

klantmanager, consulent inkomen, fraude preventie medewerker, administratief medewerker Terugvordering &Verhaal, consulent terugvordering & verhaal, kwaliteitsmedewerker en medewerker bezwaar en beroep, medewerker externe organisatie (nader te bepalen)

Opvragen van informatie over het gebruik van SUWI-net (=z.g. ‘’inloggegevens SUWI-net bevraging’’) door medewerkers Werkplein bij BKWI en/of inlichtingenbureau

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

kwaliteitsmedewerker, adviseur informatiebeveiliging

Hoogwaardig Handhaven

 

Voorzover de doelstelling van Hoogwaardig Handhaven worden gediend te besluiten tot bestandsvergelijking en een derde te machtigen om de bestandsvergelijking feitelijk uit te voeren.

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Projecten tot bestandsvergelijking aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Het doen van aangifte bij justitie in het geval van een vermoeden van fraude

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Teamhoofd

Het besluit tot het instellen van onderzoek door de sociale recherche (thans Handhaving West-Brabant)

Gemeenschappelijke regeling

DB

Directeur

Fraude preventie medewerker

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 16 oktober 2017.

Naar boven