Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Midden-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 592Overige overheidsinformatieBesluit aanstelling onbezoldigd ambtenaar

 

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)

 

Overwegende dat:

 

bij de ODMH ingehuurde (gedetacheerde) toezichthouders werkzaam zijn;

deze ingehuurde toezichthouders rechtmatig de toezichthoudende bevoegdheden namens de ODMH moeten uitoefenen;

dit mogelijk is door het aanstellen van deze ingehuurde toezichthouders als onbezoldigd ambtenaar;

dit ervoor zorgt dat de bevoegdheden die zij namens de ODMH uitoefenen rechtmatig zijn.

 

Gelet op:

 

 • 1.

  artikel 5:15 tot en met 5:19 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • 2.

  artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  artikel 1:2 lid 1 sub f en g van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO);

 • 4.

  de instemming van de ondernemingsraad gegeven op 6 oktober 2017.

 

 

 

 

Besluit

 

vast te stellen dat ingehuurde toezichthouders als genoemd in artikel 1:2 lid 1 sub f en g van de CAR-UWO worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar gedurende de duur van de opdracht bij de ODMH.

   

Dit besluit treedt in werking op 9 oktober 2017.

  

Het dagelijks bestuur van de ODMH,

namens deze,

de directeur,

      

A. Mutter