Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Midden-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 56Overige besluiten van algemene strekkingWob-besluit publicatie bodemrapporten regio Midden-Holland

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

 

Publicatie bodeminformatie

De ODMH vindt het belangrijk om inwoners goed te informeren over de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de ODMH is veel informatie over de bodemgesteldheid aanwezig in de vorm van bodemrapporten. De ODMH wil deze bodemrapporten openbaar maken op haar website zodat iedereen er kennis van kan nemen. De openbaarmaking van de bodeminformatie geschiedt krachtens artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (verder: Wob).

 

Motivering en belangenafweging

Op grond van artikel 8 van de Wob kan een bestuursorgaan uit eigen beweging informatie verschaffen omtrent het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen. De Wob geeft in artikel 10 en 11 uitzonderingsgronden en beperkingen die openbaarmaking in de weg (kunnen) staan.

 

De informatie die verstrekt zal worden betreft milieu-informatie (artikel 19.1a Wet milieubeheer). Voor milieu-informatie bestaat op basis van het Verdrag van Aarhus een ruimer verstrekkingenregime dan voor andere informatie. Echter ook als sprake is van milieu-informatie kunnen er weigeringsgronden van toepassing zijn.

 

Alleen de eenheid van de Kroon en de veiligheid van de Staat gelden bij milieu-informatie als absolute weigeringsgronden (artikel 10 lid 1 Wob). Deze gronden zijn in dit geval niet relevant.

 

Met betrekking tot de andere gronden (artikel 10 lid 2 Wob) dient een afweging te worden gemaakt tussen de belangen van de betrokkenen en het algemene belang van openbaarmaking van de informatie. De betrokkenen zijn in dit geval de eigenaren van de percelen waar de bodeminformatie betrekking op heeft. De weigeringsgrond die hier een rol zou kunnen spelen betreft de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In een aantal rapporten worden NAW-gegevens vermeld. In de Wob is vermeld dat wanneer de milieu-informatie betrekking heeft op emissies in het milieu deze weigeringsgrond niet van toepassing is. Voor zover de bodemrapporten informatie bevatten die geen betrekking heeft op emissies in het milieu zijn wij van mening dat het belang van openbaarmaking van de bodemrapporten voor een ieder zwaarder weegt dan het belang van een individu op het niet openbaar maken van de informatie over zijn perceel.

 

Besluit

Gelet op het bovenstaande en de bepalingen uit de Wet openbaarheid van bestuur besluiten wij de aanwezige bodeminformatie (bodemrapporten) openbaar te maken door deze te publiceren op de website van de ODMH.

 

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Bodem & Archeologie, telefoonnummer: 088 – 5450000, e-mailadres: info@odmh.nl. Bij correspondentie, vragen of overleg over deze brief verzoeken wij u ons kenmerk 2016187675 te vermelden.

 

Bezwaar

Indien u belanghebbende bent bij dit besluit kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Postbus 45, 2800 AA Gouda) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door u worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij u een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Het indienen van een bezwaarschrift betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

 

Voorlopige voorziening

Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. U kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek om voorlopige voorziening moet door u worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van uw verzoek. Zo mogelijk moet een kopie van dit besluit worden meegestuurd. In ieder geval moet u een kopie van uw bezwaarschrift bijvoegen. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Gouda, 12 oktober 2016

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

Namens deze,

A. Mutter

Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland