Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Veluwe IJsselBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 503Overige overheidsinformatieCONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN OVIJ 2015

Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

 

 

gelet op artikel 213 Gemeentewet;

gelet op artikel 217 van de Provinciewet;

gelet op het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel;

 

 

besluit vast te stellen:

 

1. Inleiding

 

Op 29 november 2012 is de Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In deze verordening zijn bepalingen opgenomen over de controle op het finan-cieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 

In artikel 2 van de Controleverordening staat, dat de accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen accountant en het Algemeen Bestuur het programma van eisen voor de accountantscontrole vaststelt.

 

Object van controle is de jaarrekening en daarmede tevens het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 

1.1. Doelstelling

 

Dit controleprotocol heeft als doel invulling te geven aan het bepaalde in artikel 2 van de Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Concreet betekent dit het geven van nadere aanwijzin-gen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende norm-stellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 

1.2. Wettelijk kader

 

In artikel 213 van de Gemeentewet staat dat het Algemeen Bestuur één of meer accountants aanwijst voor het controleren van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het Algemeen Bestuur nadere aan-wijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de op-drachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole is.

 

Het Algemeen Bestuur heeft op 29 november 2012 de Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel vastgesteld. Met dit controleprotocol stelt het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen vast.

 

1.3. Procedure

 

In de Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel is vastgelegd op welke wijze de commu-nicatie over de controle van de jaarrekening moet worden georganiseerd. Ter bevordering van een

efficiënte en effectieve accountantscontrole vindt periodiek afstemmingsoverleg plaats tussen de accountant en medewerkers van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Na de controle van de jaarrekening vindt ook overleg plaats tussen de accountant en een vertegen-woordiging van het Algemeen Bestuur.

 

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

 

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 1, lid e van de Controleverordening Veluwe IJssel is de controle van de door het Algemeen Bestuur aangewezen accountant gericht op het afgeven van een oordeel over:

 • a.

  Het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen.

 • b.

  Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties.

 • c.

  Het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels als bedoeld in artikel 186 Gemeentewet c.q. artikel 190 Provinciewet.

 • d.

  De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken.

 

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet en artikel 217, lid 6 Provinciewet (Besluit Ac-countantscontrole Provincies en Gemeenten) evenals de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Onder rechtmatigheid wordt volgens artikel 1, lid f van de Controleverordening Omgevingsdienst Ve-luwe IJssel het volgende verstaan: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit Accountantscontrole Gemeenten.

 

3. Goedkeurings- en rapporteringstoleranties

 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten, balansmutaties en financiële beheershande-lingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie . De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastge-stelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties.

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeurings¬tolerantie en de rapporteringtolerantie(s) op-genomen.

 

 

Strekking accountantsverklaring:

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de jaar-rekening (% lasten)

≤ 1%

>1% - <3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

>3% - <10%

≥ 10%

-

 

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren (professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van pro-fessional judgement.

 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is:

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzeker¬heden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruik-baarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven accountantsverklaring.

Naast de goedkeuringstoleranties wordt de rapporteringtolerantie onderkend. De rapporteringstole-rantie kan als volgt worden gedefinieerd:

De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voort¬vloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het ver-slag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende contro-lewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De rapporteringstole-rantie is vastgesteld op 80 % van de goedkeuringstolerantie met een minimum van € 50.000.

 

4. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing

 

De accountantscontrole op rechtmatigheid is limitatief gericht op:

a. De naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom “Wetgeving extern” van het “Normenkader van de rechtmatigheidscontrole” is opgenomen (bijlage 1). Dit uitsluitend voorzover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Met betrekking tot interne regelge-ving is dit beperkt tot recht, hoogte en duur.

b. De naleving van de volgende kaders:

 • De Begroting van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 • De Financiële Verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 • De Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

 • De overige kaders zoals opgenomen in de kolom “Regelgeving intern” van het “Normenkader van de rechtmatigheidscontrole” (bijlage 1).

 

5. Rapportering accountant

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort weergegeven als volgt.

 

Verslag van bevindingen

In overeenstemming met de Gemeentewet, de Provinciewet en de Controleverordening Omgevings-dienst Veluwe IJssel wordt over de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan het Algemeen Bestuur. Voorafgaand hieraan legt de accountant het verslag voor aan Dagelijks Bestuur en krijgt het Dagelijks Bestuur de gelegenheid op het verslag te reageren.

In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.

 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.).

Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit Controle-protocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de omgevingsdienst gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

 

Accountantsverklaring

In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze accountantsverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen. De accountantsverklaring wordt gevoegd bij de jaarrekening die aan het Dagelijks Bestuur wordt aangeboden.

 

6. Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Controleprotocol Omgevingsdienst Veluwe IJssel ‘.

 

 

Bijlage: Normenkader in het kader van de rechtmatigheidscontrole.

 

Bijlage 1: Normenkader in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

 

Extern

Intern

Wet Milieubeheer en onderliggende regelgeving

X

 

Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

X

 

Spoorwegwet

X

 

Wet op de Ruimtelijke ordening

X

 

Bouwbesluit

X

 

Bouwstoffenbesluit

X

 

Wet Bodem- en oppervlaktewaterenbescherming en onderliggende regelgeving

X

 

Wet Geluidhinder en onderliggende regelgeving

X

 

Wet investeringsfonds stedelijke vernieuwing

X

 

Vogel- en Habitatrichtlijn

X

 

Natuurbeschermingswet 1998

X

 

IPPC richtlijn (Europese regelgeving)

X

 

Verdrag van Aarhus

X

 

Algemene Wet bestuursrecht

X

 

Gemeentewet

X

 

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en onderliggende regelgeving

X

 

Besluit luchtkwaliteit

X

 

Flora- en faunawet

X

 

Wet milieugevaarlijke stoffen

X

 

Wet Openbaarheid van Bestuur

X

 

Milieugerelateerde AMvB’s en ministeriële regelingen

X

 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Treasurystatuut Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Mandaat- en volmachtregeling directeur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Organisatieverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

X

Inkoopbeleid OVIJ 2014

 

X

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d.: 4 november 2015,

 

Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

 

J.J.W. Strebus,

Secretaris

 

J.N. van Nuijs,

Voorzitter