Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Veluwe IJsselBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 501Overige besluiten van algemene strekkingBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDERS KETENTOEZICHT OMGEVINGDIENST VELUWE IJSSEL 2015

De directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel

 

 

Overwegingen:

 • -

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) legt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de sfeer van het omgevingsrecht onder meer bij gemeenten en provincies neer. Meer specifiek wijst de Wabo colleges van burgemeester en wethouders (B&W) van gemeenten en colleges van gedeputeerde staten (GS) van provincies als bevoegde gezagen voor die taken aan. In de regio Veluwe IJssel gaat het daarbij om de volgende bestuursorganen: B&W Apeldoorn, B&W Brummen, B&W Epe, B&W Voorst en GS Provincie Gelderland.

 • -

  Van toezicht in de sfeer van het omgevingsrecht maakt het zogeheten ketentoezicht deel uit. Het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten is een bijzonder onderdeel van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Dit team valt organisatorisch onder de ODR, maar werkt voor alle zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Dit team richt zich, samen met de zeven omgevingsdiensten, op overtredingen en overtreders in de zogenaamde (afval)keten.

 • -

  Binnen het ambtsgebied en gezagsbereik van de ODR zijn betrokken ambtenaren al aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • -

  Uit operationeel oogpunt moeten deze ambtenaren van het team ketentoezicht ook kunnen optreden als toezichthouder in het ambtsgebied en gezagsbereik van de overige Gelderse Omgevingsdiensten.

 • -

  Daarvoor is juridisch nodig dat voornoemde ambtenaren door elk van de betrokken bevoegde gezagen zijn aangewezen als toezichthouder in die formele zin.

 • -

  Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de Wabo zijn de betrokken bevoegde gezagen bevoegd om die aanwijzing te geven.

Uit praktisch oogpunt hebben de betrokken bevoegde gezagen de hiervoor bedoelde aanwijzingsbevoegdheid ieder voor zich gemandateerd aan de directeur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bij de volgende mandaatbesluiten:

 • 1.

  Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Apeldoorn 2014;

 • 2.

  Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014;

 • 3.

  Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Epe 2014;

 • 4.

  Mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Voorst 2014;

 • 5.

  Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel. 

 • -

  Tegen deze operationele achtergronden en op grond van de hiervoor genoemde mandaatbesluiten , heeft de directeur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel namens de betrokken bevoegde gezagen de hieronder vermelde aanwijzingsbesluiten genomen.

Gelet op:

 • Artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

BESLUIT

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  De Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

 • b.

  De regelingen ter vervanging van de onder a. genoemde wetten, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen;

 • c.

  De Algemeen Plaatselijke Verordeningen voor zover de betreffende het bevoegd gezag/de burgemeester het toezicht en handhaving daarvan hebben gemandateerd aan de Omgevingsdienst Rivierenland);

 

worden de volgende ambtenaren werkzaam bij de ODR belast:

 

 • Alle personen met een functie binnen het team Ketentoezicht van ODR.

 

Overig:

 

 • Aan de onder hiervoor genoemde personen is, voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder het besluit genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb;

 

 • Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan de hierboven genoemde ambtenaren van de ODR;

 

 • Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekendgemaakt;

 

 • Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toezichthouders Ketentoezicht Omgevingsdienst Veluwe IJssel 2015

 

 

 

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland en de colleges van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst,

Namens deze,

J.J.W. Strebus

directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Plaats, datum:

Apeldoorn, 29 juni 2015