Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Veluwe IJsselBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 495VerordeningenProcedureregeling functiebeschrijving en –waardering Gelderse Omgevingsdiensten, conversietabel functiehuis Gelderse Omgevingsdiensten en functiematrix Gelders Stelsel

 

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Gelet op de in het CGO van 24 november 2014 bereikte overeenstemming;

Besluit vast te stellen:

 

 • De procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering

 • De conversietabellen functiehuis Gelderse Omgevingsdiensten

 • De functiematrix Gelders stelsel.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

op 15 april 2015.

 

J.J.W. Strebus, O.G. Prinsen

De secretaris, De voorzitter,

 

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 

Beheercommissie HR21

De commissie voor beheer en onderhoud, als bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze procedureregeling.

Bestuurder:

De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Bevoegd gezag:

Het dagelijks bestuur van een van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Bezwarencommissie

De commissie, die zich bezig houdt met de advisering over bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden.

Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg:

De commissie, die door de gezamenlijke Gelderse Omgevingsdiensten is ingesteld en bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de commissies van Georganiseerd Overleg van elke omgevingsdienst en vertegenwoordigers van de werkgevers, gemandateerd door de besturen van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Conversietabel

De tabel die de waardering van de normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omzet in salarisschalen.

Externe deskundige:

Een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

Functie:

Het samenstel van taken en of werkzaamheden dat, afgeleid uit de taakstelling van de organisatie, is opgedragen aan een functiehouder.

Functiebeschrijving:

De normbeschrijving dan wel de lokale functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

Functiehouder:

 • de medewerker in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en/of Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de omgevingsdienst <naam organisatie> of

 • de medewerker met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, is aangegaan.

Functiewaardering:

Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

Gecertificeerde gebruiker:

De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

Gelders Functiehuis:

De bundeling van normbeschrijvingen dan wel lokale functiebeschrijvingen, die beschikbaar zijn voor toepassing binnen het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten

Gelders Stelsel van omgevingsdiensten :

De gezamenlijke Gelderse Omgevingsdiensten.

Lokale functiebeschrijving:

De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) beschrijving.

Normbeschrijving:

De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

Omgevingsdienst

Eén van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Ondernemingsraad:

Het overlegorgaan van een van de Gelderse Omgevingsdiensten in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 

 

ARTIKEL 2: VASTSTELLING FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 • 1.

  De directeur selecteert (in samenspraak met een gecertificeerde gebruiker) per functie een functiebeschrijving uit het Gelderse functiehuis. Daarvan uitgezonderd is de functie van directeur. Selectie van de functiebeschrijving voor directeur is voorbehouden aan het bestuur van de betreffende omgevingsdienst.

 • 2.

  De geselecteerde functiebeschrijving(en), wordt/worden besproken binnen het managementteam of met de betrokken (afdelings-)manager. De directeur stelt de geselecteerde functiebeschrijving voorlopig vast. De voorlopig vastgestelde geselecteerde functiebeschrijving(en) wordt/worden ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR).

 • 3.

  Indien geen van de beschikbare functiebeschrijvingen voldoet dient de directeur een verzoek tot uitbreiding respectievelijk aanpassing van het Gelders functiehuis en de functiebeschrijvingen in bij de beheercommissie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2. Het verzoek bevat:

  • a.

   Een functiebeschrijving, die inzicht geeft in de aard, het overwegend karakter, het niveau en de complexiteit van de taken.

  • b.

    

   • 1.

    Indien het een nieuwe, lokale functiebeschrijving betreft: het door een gecertificeerde en/of externe deskundige opgestelde (en getoetste) waardering van de functiebeschrijving, zoals weergegeven in artikel 3 lid 1 en 2.

   • 2.

    Indien het een normbeschrijving, die nog niet is opgenomen in het Gelders functiehuis betreft: het door een gecertificeerde en/of externe deskundige opgestelde indelingsadvies.

  • c.

   Een motivering van het verzoek.

 • 4.

  Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3 legt de directeur de functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de aldus voor de functies van de omgevingsdienst tot stand gekomen functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

 

 

ARTIKEL 3: VASTSTELLING WAARDERINGEN

 • 1.

  In opdracht van het bevoegd gezag waardeert de gecertificeerde gebruiker en/of externe deskundige aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode alle lokale functiebeschrijvingen.

 • 2.

  De waarderingsresultaten van de functiebeschrijvingen worden ter toetsing aangeboden aan een gecertificeerde gebruiker van een andere omgevingsdienst.

 • 3.

  De waarderingsresultaten worden opgenomen in een eindadvies functiewaardering aan het bevoegd gezag. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

  • a.

   Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de sub-scores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

  • b.

   Een overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle lokale functiebeschrijvingen;

  • c.

   Een gecombineerd overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen.

 • 4.

  Het bevoegd gezag stelt de waarderingen vast met inachtneming van het eindadvies functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. Het bevoegd gezag stelt de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen en normbeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

 

ARTIKEL 4: VASTSTELLING CONVERSIETABEL

 • 1.

  Het bevoegd gezag stelt op basis van de vastgestelde salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de Centrale commissie voor Georganiseerd Overleg, een conversietabel vast. Wijziging van de salarisstructuur van de Gelderse Omgevingsdiensten vindt plaats na overeenstemming met de Centrale commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  Door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde norm- en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functionele schalen.

 

 

ARTIKEL 5: VOORBEREIDING INDELINGSADVIES, INDELINGSBESLUIT EN BEZWAAR

 • 1.

  De directeur adviseert (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) het bevoegd gezag over de indeling van de functies in norm- en lokale functiebeschrijvingen. Daarvan uitgezonderd is de functie van directeur. Voor deze functie ligt de verantwoordelijk rechtstreeks bij het bevoegd gezag.

 • 2.

  In geval van een verzoek tot aanpassing van het Gelderse functiehuis wordt het indelingsadvies ter toetsing voorgelegd aan een beheercommissie HR21 voor Gelderse omgevingsdiensten. Een of meerdere gecertificeerde gebruikers en/of extern deskundige zijn namens de directeur (en) als adviseur(s) aanwezig bij de vergaderingen van de commissie. De beheercommissie bestaat uit:

  • a.

   een lid aan te wijzen door het bevoegd gezag, niet zijnde een bestuurder van de omgevingsdienst of anderszins werkzaam voor of bij de omgevingsdienst;

  • b.

   een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie vanuit de Centrale commissie voor Georganiseerd Overleg, niet werkzaam bij of voor de omgevingsdienst of vaste adviseur van de werknemersdelegatie in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

  • c.

   een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

 • 3.

  De beheercommissie geeft een zwaarwegend advies met betrekking tot aanpassing van het Gelderse functiehuis, de daarin opgenomen functiebeschrijvingen en de daarbij behorende waarderingen.

 • 4.

  De commissie bepaalt haar eigen werkwijze en legt deze vast in een huishoudelijk reglement.

 • 5.

  Het bevoegd gezag maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke functiebeschrijving zij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling, het salaris en/of de bezoldiging.

 • 6.

  De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over de indeling aan de norm- of lokale functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt vier weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de zienswijze ter advisering voor aan de directeur.

 • 7.

  Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 6, maakt het bevoegd gezag, indien van toepassing na kennisneming van de ingediende zienswijze(n) van de functiehouder(s) en het advies van directeur schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder bekend in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling, het salaris en/of bezoldiging. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Tegen dit besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

 

ARTIKEL 6: NIEUWE EN GEWIJZIGDE TAKEN

 • 1.

  Indien aan een functiehouder, door of namens directeur, nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het bevoegd gezag, na en met inachtneming van het advies van de directeur, de indeling in de functiebeschrijving.

 • 2.

  Indien de heroverweging leidt tot een nieuw voorgenomen indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 5 (met uitzondering van lid 2 tot en met 4) van overeenkomstige toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan onverwijld in kennis gesteld.

 • 3.

  Indien de heroverweging zoals bedoeld in lid 1 leidt tot een nieuw voorgenomen indelingsbesluit dat tenminste op vijf functiehouders betrekking heeft, dan is het bepaalde in artikel 5 onverkort van toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan worden de functiehouders hiervan onverwijld in kennis gesteld.

 

 

ARTIKEL 7: WIJZIGING FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, door of namens de directeur bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel 2.

 

 

ARTIKEL 8: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zover aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzet. Indien en voor zover bij nadere regels van deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand overeenstemming te worden bereikt met de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het bevoegd gezag.

 

 • 3.

  Deze regeling, welke kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering Gelderse Omgevingsdiensten”, treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervangt alle voorgaande regelingen.

Conversietabel OVIJ

schaal

bandbreedte

punten

1

 

0 - 51

2

10

52-61

3

15

62-76

4

65

77-141

5

75

142-216

6

75

217-291

7

80

292-371

8

80

372-451

9

80

452-531

10

50

532-581

10a

70

582-671

11

80

672-751

12

65

752-816

13

75

817-891

14

65

892-956

15

44

957-1000