Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Veluwe IJsselBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 494Overige besluiten van algemene strekkingMACHTIGINGSFORMULIER

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel,

 

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 en 40 van de Archiefwet,

 

machtigt

 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om met inachtneming van de bepalingen in de

Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995:

 

 • 1.

  namens het Dagelijks Bestuur de op basis van artikel 5 van de Archiefwet verplichte Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2016 ter vaststelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan te bieden;

 

 • 2.

  namens het Dagelijks Bestuur waar nodig een ontwerp voor de volgende wijzigingen te maken met behulp van een door de Archiefwet 1995 en Archiefbesluit 1995 artikel 3 voorgeschreven Strategisch Informatieoverleg:

  • a.

   wettelijk verplichte wijzigingen;

  • b.

   wijzigingen in bewaartermijnen die op basis van jurisprudentie of de gemeentelijke praktijk problematisch blijken te zijn;

  • c.

   indien de opname van een categorie dermate spoedeisend is dat een formele wijziging van de selectielijst niet kan worden afgewacht;

 

 • 3.

  het onder 2 bedoelde ontwerp zelfstandig ter vaststelling aan de minister van OCW aan te bieden;

 

 • 4.

  op de daartoe geëigende termijn de selectielijst geheel of modulair (c.q. hoofdstuksgewijs) te actualiseren met behulp van een door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 artikel 3 voorgeschreven Strategisch Informatieoverleg, het Ontwerp daarvan eerst voor afstemming aan te bieden aan het Dagelijks Bestuur en vervolgens ter vaststelling aan de minister van OCW.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 29 juni 2015,

J.J.W Strebus, O.G. Prinsen,

Secretaris Voorzitter