Besluit tot wijziging van de klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn

Het algemeen bestuur;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 29 juni 2017, inzake de klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn;

 

gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn;

 

Besluit:

 

Over te gaan tot wijziging van de klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn.

Artikel I Wijzigingen

De klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Laborijn wordt als volgt gewijzigd.

 • A

  In artikel 2 wordt ‘het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn’ vervangen door: de algemeen directeur van Laborijn.

 • B

  In artikel 4 ‘Ontvangstbevestiging van de klachtbrief” zijn de afhandelingstermijnen toegevoegd.

 • C

  In artikel 9 wordt ‘het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn’ vervangen door: de algemeen directeur van Laborijn.

 • D

  In artikel 11 wordt ‘het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn’ vervangen door: de algemeen directeur van Laborijn;

  • a.

   In het eerste lid in de zinsnede ‘de eventuele conclusie die het daaraan verbindt’ wordt het woord ‘het’ vervangen door het woord ‘hij’;

  • b.

   In het derde lid na de zinsnede ‘Indien klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of het resultaat daarvan dan kan hij’ wordt de tekst ‘tot 1 januari 2018’ toegevoegd;

  • c.

   Na het derde lid wordt een vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt: Vanaf 1 januari 2018 kan een klager, in de situaties als bedoeld in het derde lid, een klacht indienen bij de ombudsman van de gemeente Doetinchem. www.ombudsmandoetinchem.nl

 • E

  In artikel 12, eerste lid wordt ‘het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn’ vervangen door: de algemeen directeur van Laborijn.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan in het blad gemeenschappelijke regelingen.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Laborijn op 7 juli 2017.

de secretaris,

drs. J.E. Talsta

de voorzitter,

F.H.T. Langeveld

Naar boven