Verordening financiële vergoeding Ombudsman Laborijn

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur over de verordening financiële vergoeding Ombudsman van 29 juni 2017,

besluit:

de verordening financiële vergoeding Ombudsman zoals hieronder vast te stellen.

Verordening financiële vergoeding Ombudsman Laborijn

Artikel 1 Begripsbepaling

Op deze verordening is artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in deze verordening verstaan onder:

 • a.

  Ombudsman: de ombudsvoorziening als bedoeld in artikel 10, vierde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen, juncto de artikelen 81p tot en met 81v van de Gemeentewet en artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

 • b.

  Vergoeding en tegemoetkoming: de vergoeding voor de werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten zoals bedoeld in artikel 81v van de Gemeentewet.

Artikel 2 Vergoeding en tegemoetkoming

 • 1.

  De Ombudsman ontvangt een vaste vergoeding voor zijn werkzaamheden. Deze vergoeding bedraagt:

  • a.

   € 50,00 bij een eenvoudige door- of terugverwijzing;

  • b.

   € 100,00 bij een vereenvoudigde behandeling van de klacht, gericht op een snelle oplossing, niet uitmondend in een rapport;

  • c.

   € 370,00 bij een standaardbehandeling met hoor- en wederhoor van partijen uitmondend in een rapport;

  • d.

   € 370,00 voor het opstellen en toezenden van het jaarverslag.

 • 2.

  De Ombudsman ontvangt een tegemoetkoming in de reis-, verblijfs- en overige kosten op basis van het door de Belastingdienst vrijgestelde bedrag.

 • 3.

  De betaling van de vergoeding en de tegemoetkoming vindt plaats op basis van declaratie achteraf.

 • 4.

  De aanpassing c.q. indexering van de bedragen zoals genoemd in het eerste lid, wordt gemandateerd aan de algemeen directeur van Laborijn.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening financiële vergoeding Ombudsman.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur van Laborijn op 7 juli 2017

De secretaris

drs. J.E. Talstra

De voorzitter

F.H.T. Langeveld

Naar boven