Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 241Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaatbesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

 

 

De algemeen directeur;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 Titel 3 en Boek 5 Titel 2 Burgerlijk Wetboek;

 

Gelet op de Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017;

 

BESLUIT:

 

1. Vast te stellen de navolgende ondermandaten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

2. In te trekken de ondermandaten d.d. 31 december 2015;

3. Dit besluit met ingang van 24 april 2017 in werking te laten treden met terugwerkende kracht tot 9 februari 2017.

 

De algemeen directeur,

 

 

ir. A. Schoenmaker

 

 

 

Apeldoorn, 18 april 2017.

 

 

 

 

 

 

Grondslag/naam van de regeling

omschrijving van de bevoegdheid

manda terend orgaan

mandaat aan

onder

mandaat aan

bijzonderheden/

begrenzing

Algemeen

Het verdagen van beslistermijnen indien een regeling in die mogelijkheid voorziet

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

Met uitzondering van de betreffende bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (zie betreffende paragraaf)

 

Het zenden van (individuele) ontvangstbevestigingen

dagelijks bestuur

 

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

Met uitzondering van de betreffende bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht (zie betreffende paragraaf)

 

Het verstrekken van informatie

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

Betreft informatie niet zijnde een bestuurlijke aangelegenheid en niet zijnde operationele informatie tijdens een incident (onder meer het verstrekken van inlichtingen aan ambtelijke instanties , het doen van opgaven voor de statistiek en het verstrekken van wettelijk vereiste opgaven)

 

De uitvoering van besluiten

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

 

 

Het besluiten op verzoeken aan de regio tot het verlenen van facilitaire medewerking

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/afdelingshoofd brandweerondersteuning/teamleider Informatie/teamleider Service en ontwikkeling

 

 

Het aangaan en ondertekenen van convenanten en andere vormen van samenwerkingsafspraken, waarmee verplichtingen voor de VNOG worden aangegaan

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

Onder dit (onder)mandaat zijn niet begrepen het convenant als bedoeld in artikel 19 Wet veiligheidsregio’s en de afspraken als bedoeld in artikel 34 Wet veiligheidsregio’s. zie hiervoor de paragraaf Wet veiligheidsregio’s/

Gemeenschappelijke regeling van dit register

 

Juridisch

Algemene wet b estuurs recht (algemeen)

Het verlangen van een schriftelijke machtiging vertegenwoordiging (2:1)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Het door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan (2:3)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Voorbereidingen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4, m.u.v. art. 3:18)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden

 

 

De bekendmaking en mededeling van beschikkingen en besluiten (3:41, 42, 43)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

De uitgifte van legitimatiebewijzen eigen personeel (5:12)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/

teamleider HRM

 

 

Het horen in het kader van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

Ondermandaat geldt niet indien de klacht de algemeen directeur betreft

 

Het afdoen van klachten op grond van de Algemeen wet bestuursrecht jº de klachtenregeling VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

Ondermandaat geldt niet indien de klacht de algemeen directeur betreft

 

Het afdoen van klachten, niet zijnde klaagschriften of personele klachten, bedoeld in de Klachtenregeling VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

Ondermandaat geldt niet indien de klacht de algemeen directeur betreft

Algemene wet bestuurs recht ( bestuurs rechtelijke procedures)

Het zenden van een ontvangstbevestiging op een bezwaarschrift (6:14)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Het doorzenden van bezwaarschriften (6:15)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden

 

 

Het stellen van een termijn om de gronden van bezwaar aan te vullen en gegevens aan te vullen (6:6)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

 

 

Het bepalen van dag, tijd en locatie van de hoorzitting (7:2)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden

 

 

Het verdagen en verder uitstel verlenen van besluit op bezwaar (7:10, lid 2, 3, 4 en 5)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

 

Het besluiten op een verzoekschrift om rechtstreeks beroep (7:1a)

 

dagelijks bestuur

 

algemeen directeur

-

 

 

De beslissing op bezwaar (6:6 en 7:1 - 7:17)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

Mandaat geldt niet:

indien de gemandateerde zelf het primaire besluit heeft genomen;

bij besluiten, waarbij het advies van de commissie bezwaarschriften niet wordt opgevolgd

 

De vertegenwoordiging ter zitting van het dagelijks bestuur in bestuursrechtelijke procedures

voorzitter

 

algemeen directeur

-

 

Archiefwet

Het in ontvangst nemen van aangetekende stukken, deurwaardersexploiten, expressestukken etc.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Het afgeven van ontvangst-bevestigingen voor ontvangen stukken

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Het "overeenkomstig het origineel" waarmerken van stukken met uitzondering van stukken die zich ingevolge de Archiefwet in de officiële archiefbewaarplaats bevinden

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/

teamleider Informatie/

teamleider HRM

 

 

De vernietiging van archiefbescheiden

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

Burgerlijk wetboek (algemeen)

Beslissen op aansprakelijkstellingen door derden

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

Voor zover niet overgedragen aan verzekeraar op grond van contractuele afspraken

 

Aansprakelijkstellingen door derden ter behandeling en afdoening doorzenden naar van toepassing zijnde verzekeraar van de VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Aansprakelijk stellen van derden voor schade aan de VNOG

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekerings

maatschappijen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden

 

Wet administratiefrechtelij

ke handhaving van verkeers voorschrif ten (Wet Mulder)

Het maken van bezwaar en beroep in het kader van de ‘Wet Mulder’ tegen beschikkingen vanwege verkeersovertredingen die zijn begaan bij het rijden met dienstvoertuigen met prio 1.

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofd Brandweerondersteuning/teamleider Service en Ontwikkeling

 

Wet bescher ming persoonsgegevens

 

Alle beslissingen in het kader van de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Het melden van datalekken (artikel 34a)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

adviseur ICT/functionaris gegevensbescherming/

security officer

 

Wet gemeen schappe lijke regelingen

Het besluiten tot en ondertekenen van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de veiligheidsregio (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

 

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

inkopers

Besluiten tot het aangaan, wijzigen, verlengen, opzeggen, ontbinden en vernietigen van overeenkomsten binnen de door het bestuur beschikbaar gestelde budgetten. Hiertoe behoort tevens het voeren van aanbestedingsprocedures. Het vaststellen van de aanbestedingskalender blijft voorbehouden aan het dagelijks bestuur

 

Met inachtneming van het Inkoopbeleid VNOG en de Regeling budgethouders. In deze regeling zijn de grensbedragen opgenomen

 

De inkopers zijn in het kader van aanbestedingsprocedures enkel bevoegd tot het op Tendernet.nl:

publiceren van aanbestedingen, reageren op vragen naar aanleiding van aanbestedingen, doen van de voorlopige gunning en doen van de definitieve gunning

 

 

Het verwerven en vervreemden van onroerende zaken, alsmede het vestigen, wijzigen en beëindigen van beperkte zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen, zowel ten behoeve van als ten laste van de VNOG (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Het besluiten namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures, of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

Het namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur besluiten tot voeging als benadeelde partij in strafzaken en tot het voeren van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsgedingen, zowel eisend als verwerend, alle (rechts-) handelingen in verband daarmee te verrichten, alsmede namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur bezwaar maken of (hoger) beroep dan wel ander rechtsmiddel in te stellen

 

Het nemen van conservatoire maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit (artikel 33b)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Het openbaar lichaam in rechte vertegenwoordigen (artikel 33d)

voorzitter

 

algemeen directeur

-

Vertegenwoordiging van het openbaar lichaam in strafzaken als benadeelde partij (voeging), in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke rechtsgedingen, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen daaronder begrepen.

Dit mandaat omvat eveneens een mandaat voor het vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 11, vierde lid Wet veiligheidsregio’s

 

Het openbaar lichaam buiten rechte vertegenwoordigen (artikel 33d)

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

Dit ondermandaat omvat eveneens een mandaat voor het vertegenwoordigen als bedoeld in artikel 11, vierde lid Wet veiligheidsregio’s

Wet openbaar heid van bestuur

Het besluiten op verzoeken om informatie en –verstrekking (5, 6, 7)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

Wetboek van Strafvorde ring

Het doen van aangifte bij de politie van (poging tot) diefstal, vernieling en beschadiging, braak, inbraak, valsheid in geschriften, bedreiging, belediging en mishandeling van medewerkers

dagelijks bestuur

 

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Financieel

 

Het herverdelen van budgetten binnen vastgestelde programma’s

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden

Het budgetrecht berust bij het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is bevoegd om binnen programma’s een herverdeling van budgetten toe te passen. Door mandaat te verlenen wordt administratieve last vermeden. Hiermee is het mogelijk om op managementniveau budgetten binnen een programma daar in te zetten waar nodig om de beoogde doelstellingen te behalen

 

Het doen van uitgaven binnen de begroting en vastgestelde budgetten en aangaan van financiële verplichtingen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

De grensbedragen zijn opgenomen in de Regeling budgethouders

 

Het indienen van aanvragen om subsidie in het kader van subsidieregelingen en het verwerven ervan

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Het bij de belastingdienst aanvragen van een vrijstelling op grond van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, Wet op de motorijtuigenbelasting, alsmede de Wet op de omzetbelasting.

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/

teamleider Middelen

 

afdelingshoofd Brandweerondersteuning/teamleider Service en Ontwikkeling

Het ondermandaat voor het afdelingshoofd Brandweerondersteuning en de teamleider Service en Ontwikkeling beperkt zich tot voertuigen

 

Het doen van belastingaangiftes

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/

teamleider Middelen/teamleider HRM

 

 

Instellen van incassoprocedures in geval van wanbetaling

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/

teamleider Middelen

 

 

Uitvoeringsbevoegdheid met betrekking tot verordeningen ex artt. 212 en 213 Gemeentewet jo art. 35, lid 6 Wet gemeenschappe lijke regelingen) en daarmee samenhangende regelingen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/

teamleider Middelen

Dit onderdeel heeft eveneens betrekking op de uitvoering van het Treasurystatuut

 

Verlenen van opdracht tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden door de accountant (art. 6 Controle verordening)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

Geen ondermandaat toegestaan

 

 

 

Het corrigeren van door de accountant geconstateerde afwijkingen (art. 7, eerste lid, tweede volzin Controle verordening)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

Geen ondermandaat toegestaan

 

De uitvoering berust bij de afdelingshoofden en teamleiders

 

Personeel

Beroepsmedewerkers

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden regeling Veiligheids re gio (CAR/UWO)

Rechtspositionele beslissingen inclusief financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

Betreft alle bepalingen van de CAR/UWO, aanvullende rechtspositie en regelingen

 

Het aanstellen van nieuw personeel is voorbehouden aan de afdelingshoofden

 

Het ondermandaat geldt indien formatie bestaat voor de omvang en duur, en binnen de begroting budget beschikbaar is voor de financiële gevolgen van de beslissing

 

Het vaststellen van de beoordeling van medewerkers

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden

De afdelingshoofden stellen de beoordeling van de medewerkers vast. De algemeen directeur stelt de beoordeling van de teamleiders vast

 

Alle rechtshandelingen ter uitvoering van reeds genomen rechtspositionele beslissingen.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Beslissen op verzoeken voor bijzonder/ uitzonderlijk verlof.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Vrijwilligers

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden regeling Veiligheidsregio (CAR/UWO)

Rechtspositionele beslissingen inclusief financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Incidentbestrij ding/teamleiders Incidentbestrijding

Betreft hoofdstuk 19 van de CAR-UWO, aanvullende rechtspositie en regelingen, met uitzondering van artikel 19:42 (ongevraagd ontslag). Deze berust bij de algemeen directeur

 

Het ondermandaat geldt indien formatie bestaat voor de omvang en duur, en binnen de begroting budget beschikbaar is voor de financiële gevolgen van de beslissing

 

Medewerkers opgeven voor opleidingen in het kader van verplichte (bij-)scholing en nascholing.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Incidentbestrij ding/teamleiders Incidentbestrijding

 

 

Aanwijzen in specialismen (valt onder tewerkstelling)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Incidentbestrij ding/teamleiders Incidentbestrijding

 

Overige regelingen voor het personeel (beroeps en vrijwillig)

De aanwijzing chauffeur voorrangsvoertuig en dienstvoertuigen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Incidentbestrij ding, afdelingshoofd Bedrijfsvoering, afdelingshoofd GHOR/team leiders Incidentbestrij ding

Met inachtneming van de Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen Brandweer en Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen Spoedeisende medische hulpverlening

 

Afsluiten en verstrekken van voorschotten

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleider HRM

Van beide ondergemandateerden is toestemming nodig om tot een beslissing te komen

 

Het uitzetten van vacatures

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleider HRM

Indien formatie bestaat voor de omvang en duur van de financiële gevolgen van de beslissing, volgens de vastgestelde begroting.

 

Het aanvragen van een koninklijke onderscheiding

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden

 

 

Het inhuren van tijdelijk personeel.

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden

Indien formatie bestaat voor de omvang en duur van de financiële gevolgen van de beslissing, volgens de vastgestelde begroting

 

Het intern detacheren van medewerkers.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleider HRM

 

 

Het aangaan van stage- en detacheringsovereenkomsten

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleider HRM

 

 

Het afhandelen van loonbeslag

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofd Bedrijfsvoering/

teamleider HRM

 

 

Beslissen op aansprakelijkstellingen door medewerkers, daaronder begrepen het bepalen of sprake is van een ongeval in en door de dienst

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

Betreft artikel 7:1 lid 1 sub d van de CAR

 

geen ondermandaat toegestaan

 

Het melden van arbeidsongevallen en beroepsziekten (art. 9 Arbeidsomstandighedenwet)

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Wet op de onderne mingsraden

Het, tezamen met de ondernemingsraad, een of meerdere groepen van personen als in de onderneming werkzame c.q. niet langer als in de onderneming werkzame personen aanmerken (6, lid 4)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

-

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het kenbaar maken van het standpunt op het door de ondernemingsraad vast te stellen reglement (8, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

-

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het kennis nemen van de uitslag van de verkiezingen voor de ondernemingsraad (11, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het kennis nemen van het genomen ontslag door leden van de ondernemingsraad (12, lid 4)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het kennis nemen van de agenda van de vergadering van de ondernemingsraad, het verslag van de vergadering en het jaarverslag (14, lid 2)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

Het jaarverslag wordt ter kennis gebracht van het DB

 

Het kennis nemen van het voornemen van de ondernemingsraad om een commissie in te stellen (15, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het toestaan van gebruik van voorzieningen (17)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het aanmelden van onderwerpen voor de overlegvergadering (23a)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het uitnodigen van deskundigen voor het bijwonen van de overlegvergadering

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het goedkeuren van het verslag van de overlegvergadering

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het aanwijzen van een overlegpartner voor de onderdeelcommissie Concern (23c)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het doen van mededelingen over de voorbereiding van onderwerpen waarvoor advies of instemming geldt (24)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het tijdig aan de ondernemingsraad en aan de commissies verstrekken van alle inlichtingen en gegevens, redelijkerwijs nodig voor de vervulling van hun taak (31, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het verstrekken van gegevens, doen van prognoses en het beschikbaar stellen van meerjarenplan c.q. begroting (31a)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het verstrekken van genoemde gegevens (31b)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het meedelen van het voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht (31c)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

Het vertegenwoordigen van de ondernemer in algemene geschillen, als genoemd in dit artikel (36, lid 1)

dagelijks bestuur

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

De informatieverstrekking aan betrokkene en derden (33-42)

 

dagelijks bestuur

voorzitter

WOR-bestuurder

 

Geen ondermandaat toegestaan

 

 

Mandaten voor wettelijke- en niet-wettelijke taken

Wet Veiligheid regio’s ( Wvr ) en gemeen schappe l ij ke regeling VNOG (GR)

 

 

 

 

 

Algemeen

Het vaststellen van het kwaliteitszorgsysteem (artikel 23 Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

 

Het bevelen dat een inrichting die behoort tot een krachtens artikel 17 Wet veiligheidsregio’s aangewezen categorie niet in werking gesteld of gehouden wordt (artikel 48, tweede lid Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

 

Het openbaar maken van gegevens (artikel 49 Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

 

Het aanwijzen van toezichthouders (artikel 61 Wvr)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

Risicobe heersing

Het adviseren van het bevoegd gezag inzake brandveiligheidsaspecten en GHOR-aspecten ten aanzien van

Omgevingsvergunningen op grond van de Woningwet;

Evenementenvergunningen;

beslissingen op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

beslissingen op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo);

beslissingen op grond van het Besluit externe veiligheid transport (Bevt);

beslissingen op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);

beslissingen op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor);

en overige beslissingen op grond van gemeentelijke verordeningen, onder andere op grond van artikel 10 jo artikel 25, eerste lid onder e. Wet veiligheidsregio’s, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, brandbeveiligingsverordening, algemene plaatselijke verordening et cetera

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Risicobeheersing/teamleiders Risicobeheersing

 

afdelingshoofd Crisisbeheersing

Het ondermandaat geldt alleen voor:

Omgevingsvergunningen op grond van de Woningwet;

Evenementenvergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening/Gemeentewet;

Beslissingen op grond van het Besluit Omgevingsrecht (Bor);

Beslissingen op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);

Beslissingen op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo);

Beslissingen op grond van gemeentelijke verordeningen in verband met art. 10

 

Het adviseren van de colleges van burgemeester en wethouders inzake de brandweerzorg

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofden/teamleiders

 

 

Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Risicobeheersing/teamleiders Risicobeheersing

 

 

Beslissingen met betrekking tot of verband houdend met bestuursdwang en dwangsom, ter handhaving van de informatieplicht zoals bedoeld in artikel 31 Wet veiligheidsregio’s jº artikel 63 Wet Veiligheidsregio’s jº artikelen 5:24, 5:25, lid 6, 5:31, 5:32, 5:32b, 5:34 Algemene wet bestuursrecht.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Risicobeheersing

Vooraf informeren van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting is gelegen

 

Het adviseren van het bevoegd gezag over het ontwerp van een beschikking waarbij een maatwerkvoorschrift wordt gesteld (artikel 2.2.3, derde lid Vuurwerkbesluit)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Risicobeheersing/teamleiders Risicobeheersing

Betreft het opslaan en bewerken van consumenten vuurwerk

 

Het adviseren van het bevoegd gezag over het voorgenomen maatwerkvoorschrift (artikel 3.2.2, derde lid Vuurwerkbesluit)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Risicobeheersing

Betreft het opslaan en bewerken van professioneel vuurwerk

 

Het adviseren van gedeputeerde staten inzake brandveiligheidsaspecten ten aanzien van vuurwerkontbrandingen en –opslag (artikel 3B3a lid 7 onder c Vuurwerkbesluit)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Risicobeheersing

 

 

Het beoordelen van veiligheidsrapporten die bij het coördinerend bevoegd gezag zijn binnengekomen en naar de VNOG zijn doorgezonden (Brzo)

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

 

Het voorbereiden van beslissingen tot het aanwijzen van inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig op grond van in artikel 31 Wet veiligheidsregio’s jº hoofdstuk 7 Besluit veiligheidsregio’s, daaronder in ieder geval begrepen:

Het opvragen van een bedrijfsbrandweerrapportage;

De handelingen zoals bedoeld in artikel 7.2 leden 3 en 4 alsmede 7.3 leden 2 en 4 Besluit veiligheidsregio’s.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

GHOR

Het maken van schriftelijke afspraken met de Regionale Ambulancevoorziening en de in die regio werkzame instellingen, zorgaanbieders en diensten, bedoeld in het eerste lid van artikel 33 Wvr, over de inzet van deze instellingen, zorgaanbieders en diensten bij de uitvoering van hun taak en op de voorbereiding daarop (artikel 33 Wvr).

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

-

 

 

Het in overleg treden met een instelling of zorgaanbieder als bedoeld in artikel 33, eerste lid Wet veiligheidsregio’s indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio tekort schiet.

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

 

Materieel

Het beheren van gemeenschappelijk materieel

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofd Incidentbestrijding, afdelingshoofd Brandweerondersteuning

 

 

Het aanvragen en overschrijven van kentekens voor motorvoertuigen bij de Rijksdienst voor het wegverkeer

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Brandweerondersteuning/teamleiders Materieel & Logistiek

 

 

Regionaal brandmeld systeem

Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot aansluitingen op het regionaal brandmeldsysteem

dagelijks bestuur

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofd Brandweerondersteuning/teamleider Service en Ontwikkeling

Omvat eveneens het wijzigen en opzeggen van overeenkomsten inzake het regionaal brandmeldsysteem

 

Het wijzigen van de voorwaarden tot aansluiting op het Regionaal Brandmeldsysteem

dagelijks bestuur

algemeen directeur

-

geen ondermandaat toegestaan

 

Het beheren van het Regionaal Brandmeldsysteem

dagelijks bestuur

algemeen directeur

afdelingshoofd Brandweerondersteuning