Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 196VerordeningenWijziging delegatiebesluit

 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

bijeen in de vergadering d.d. 30 maart 2017;

 

overwegende, dat:

a. het algemeen bestuur belast is met de uitoefening van bestuursbevoegdheden;

b. de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Noord- en Oost-Gelderland 2010 per 1 januari 2017 een wijziging inhoudt van een van de grondslagen van het delegatiebesluit d.d. 16 december 2015;

c. het wenselijk is bovengenoemd delegatiebesluit in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Noord- en Oost-Gelderland 2010;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 maart 2017;

 

gelet op de artikelen 33 en 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010;

 

besluit:

 

de wijziging van het Overzicht van overgedragen bevoegdheden bij het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2016 paragraaf II als volgt te wijzigen:

 

De wettelijke taken, zoals vermeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s (artikel 4).

 

dit besluit na bekendmaking in werking te laten treden met ingang van 1 april 2017, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

 

 

 

 

De secretaris,

ir. A. Schoenmaker

De voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends

Apeldoorn, 30 maart 2017