Wijziging Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep per 1 januari 2017

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep;

 

b e s l u i t:

 

de Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures, vastgesteld op 10 januari 2013, als volgt te wijzigen:

ARTIKEL I  

 

A

In de kop van hoofdstuk III komt de zinsnede ‘en administratief beroep’ te vervallen.

 

B

Artikel 4, eerste lid, onderdeel d vervalt.

ARTIKEL II  

 

A

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

B

Dit besluit kan worden aangehaald als: Wijziging Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures per 1 januari 2017.

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep d.d. 23 februari 2017.

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep,

directeur,

H.B. Sigmond

voorzitter,

drs. A.J.B. van der Klugt

Toelichting

Door de gedeeltelijke uitsluiting van de Awb in artikel 1, tweede lid, IW 1990, gelden bij toepassing van de Invorderingswet 1990 niet de bepalingen inzake aanvraag, voorbereiding (met hoorplicht), beslistermijn en motivering (hoofdstuk 4), de algemene bepalingen inzake bezwaar en beroep (hoofdstuk 6) en de bijzondere bepalingen inzake bezwaar en beroep (hoofdstuk 7). Dit betekent dat de proceskostenvergoeding van artikel 7:15 Awb niet van toepassing is op zaken met betrekking tot de kwijtschelding van belastingen. Het onderdeel met betrekking tot de wegingsfactor voor deze zaken kan dan ook vervallen.

 

Naar boven