Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 25 november 2016 tot wijziging van het Reglement adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;

 

Gelet op:

• Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

• Artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

• het voorstel van het dagelijks bestuur van 27 oktober 2016,

 

BESLUIT

 

 

Het Reglement adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds te wijzigen als volgt:

 

 

Artikel I  

 

A.

 

• Artikel 1, tweede lid, komt te luiden:

 

2. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden, die geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de deelnemers aan dan wel het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.

 

• Artikel 1, derde lid, vervalt.

 

B.

 

Artikel 2, eerste en tweede lid, komen te luiden:

 

1. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat, na overleg met de adviescommissie, de voorzitter en de andere leden van de adviescommissie. De adviescommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

2. Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste 4 jaren. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. Bij de (her)benoeming neemt het algemeen bestuur een rooster van aftreden in acht, zodanig dat niet meer dan drie leden, de voorzitter inbegrepen, gelijktijdig aftreden.

 

 

C.

 

Artikel 3 komt te luiden:

 

De adviescommissie adviseert het bestuur van de gemeenschappelijke regeling in elk geval over:

a. het ontwerp-Uitvoeringskader, het ontwerp-Uitvoeringsprogramma en het ontwerp Jaarverslag als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;

b. de monitoring en periodieke evaluatie van het beheer van het Waddenfonds en de besteding van de middelen ten laste van dit fonds;

en voorts gevraagd en ongevraagd over alle aangelegenheden die het Waddenfonds betreffen.

 

D.

Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

 

1. Het dagelijks bestuur benoemt, na overleg met de adviescommissie, de secretaris van de adviescommissie en een plaatsvervanger.

 

E.

 

• Artikel 11, tweede lid, komt te luiden:

 

2. Dit reglement wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van het Waddenfonds en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

• Artikel 11, derde lid, vervalt.

 

 

Artikel II  

 

1. Deze verordening wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van het Waddenfonds.

2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

 

 

Den Helder, 25 november 2016

H. Staghouwer , voorzitter

D. Hamhuis , wnd. secretaris

Naar boven