Blad gemeenschappelijke regeling van Werk & Inkomen Lekstroom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Werk & Inkomen LekstroomBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 548Overige besluiten van algemene strekkingBesluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

gelet op:

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet;

 • -

  artikel 6 Archiefbesluit 1995

 • -

  regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161(10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging.

besluit :

 • 1.

  Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden, die op grond van de vigerende selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in de door het managementteam vastgestelde procedure ‘Instructie scannen Informatie GR WIL’ van 23 september 2016.

 • 3.

  De directeur te mandateren voor het opstellen van de verklaring ex artikel 8 Archiefbesluit 1995 en te machtigen om deze verklaring te ondertekenen, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager Bedrijfsbureau.

 • 4.

  Dit besluit is beperkt tot de werkprocessen met betrekking tot de Wet werk en bijstand/Participatiewet en schuldhulpverlening. De directeur wordt gemandateerd voor het nemen van besluiten voor uitbreiding van werkprocessen, de archivaris gehoord. Ook hiervoor geldt de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager Bedrijfsbureau.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 6.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, Werk en Inkomen Lekstroom.

   

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom, gehouden op 17 november 2016.

 

De voorzitter, De secretaris,

C.van Dalen R.H. Esser

 

Bijlagen

 • Instructie scannen Informatie GR WIL 2016

 • MT – beslisvoorstel tot vervanging november 2016