Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Verordening tot nadere aanpassing van enkele Noaberkrachtregelingen in verband met de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

 

het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, en

 

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland;

 

ieder voor zover het betreft zijn bevoegdheden;

 

overwegende dat het, in verband met het besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten Dinkelland en Tubbergen om het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen voort te zetten als bedrijfsvoeringsorganisatie (Staatscourant 18 december 2015, nr. 43819), noodzakelijk was enkele regelingen aan te passen aan het voor een bedrijfsorganisatie geldend wettelijk regime;

 

dat in verband hiermee is vastgesteld de Verordening tot aanpassing van enkele Noaberkrachtregelingen in verband met de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie en dat gebleken is van enkele omissies in deze wijzigingsverordening;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

Verordening tot nadere aanpassing van enkele Noaberkrachtregelingen in verband met

de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel A  

Het Treasurystatuut wordt gewijzigd als volgt:

Onder 2.1 Begripsomschrijving wordt voor “van een openbaar lichaam” gelezen: “van de bedrijfsvoeringsorganisatie”.

Artikel B  

De Controleverordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd als volgt:

in artikel 5, eerste lid, wordt voor “het openbaar lichaam” gelezen: de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Artikel C  

De Archiefverordening Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd als volgt;

 • a.

  In artikel 1 onder d. wordt voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.

 • b.

  Artikel 9, tweede volzin, wordt gelezen: Het bestuur legt daarbij een verslag over dat door de algemene directie aan hem is uitgebracht over het door haar gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

Artikel D  

De Budgethoudersregeling Noaberkracht wordt gewijzigd als volgt:

 • a.

  Onder 1 Inleiding wordt voor “het openbaar lichaam” gelezen: de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • b.

  Onder 2 Definities wordt onder a. Voor “algemeen bestuur” gelezen: bestuur.

 • c.

  Onder 2 Definities wordt onder c. Voor “zijn zijn” gelezen: zij zijn.

 • d.

  Onder 2 Definities wordt onder g. Voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.

 • e.

  In het opschrift van onderdeel 3.1. Wordt voor “afdelingshofd” gelezen: “afdelingshoofd”.

 • f.

  In onderdeel 4.1 Aangaan van verplichtingen, betalingen en invorderingen, tweede volzin wordt voor “wordt” gelezen: worden.

 • g.

  Onder 4.2 Verschuiving van budgetten (budgetsubstitutie) wordt in de eerste volzin voor “worden” gelezen: wordt.

 • h.

  Onder 4.2 Verschuiving van budgetten (budgetsubsitutie) wordt voor “algemeen bestuur” gelezen: bestuur.

 • i.

  Onder 4.2 Verschuiving van budgetten (budgetsubsitutie) onder “ad a” wordt voor “de gemeenteraad/bestuur” gelezen: “de gemeenteraad/het bestuur.

 • j.

  In de inhoudsopgave en in het opschrift van onderdeel 4 wordt voor “openbaar lichaam” gelezen: bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • k.

  In onderdeel I Inleiding wordt voor “Programmabegroting openbaar lichaam” gelezen: “Programmabegroting bedrijfsvoeringsorganisatie”.

 • l.

  Onder 5.3 wordt voor “het openbaar lichaam” gelezen: “de bedrijfsvoeringsorganisatie”.

Artikel E  

De Verordening op het periodieke onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde dagelijkse bestuur wordt gewijzigd als volgt:

 • a.

  Artikel 4, tweede lid, wordt gelezen:2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het bestuur indien nodig een plan van verbetering op. Het bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • b.

  In artikel 4, derde lid, wordt voor “dagelijks bestuur” gelezen: bestuur.

Artikel F

De Regeling melding vermoeden misstand Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd als volgt:

 • a.

  In artikel 1 sub c en in het opschrift boven artikel 10 wordt voor “Het bestuur” gelezen: het bestuur.

 • b.

  In het opschrift boven artikel 16 wordt voor “algemeen bestuur” gelezen: bestuur.

Artikel G  

De Regeling ongewenste omgangsvormen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2015 wordt gewijzigd als volgt:

 • a.

  Voor “dagelijks bestuur” wordt steeds gelezen: “bestuur”.

 • b.

  Voor “openbaar lichaam” respectievelijk “het openbaar lichaam” wordt steeds gelezen: bedrijfsvoeringsorganisatie respectievelijk: de bedrijfsvoeringsorganisatie.

 • c.

  In artikel 5 lid 1 wordt voor “doen” gelezen: doet.

 • d.

  In artikel 5 lid 2 wordt voor “geven” gelezen: geeft.

Artikel H  

De Organisatieregeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd als volgt:

 • a.

  In artikel 1 vervalt de definitie van “algemeen bestuur”.

 • b.

  Voor “dagelijks bestuur” en “algemeen bestuur” wordt steeds gelezen: bestuur.

Artikel I Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 

 

Tubbergen, 25 oktober 2016

-

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen,

de secretarissen de voorzitter

E.M. Grobben drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers

-

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

loco-secretaris de burgemeester

E.M. Grobben I.A. Bakker

-

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers

Naar boven