Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Het Algemeen Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

gelet op artikel 40 lid 1 en lid 2 van de Archiefwet 1995 en artikel 37 van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Laborijn d.d. 29 juli 2016;

overwegende dat de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Laborijn het noodzakelijk maakt om te komen tot vaststelling van een archiefverordening;

besluit vast te stellen:

de Archiefverordening Laborijn, zodat deze komt te luiden als volgt:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet de Archiefwet 1995

 • b.

  organen de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot Laborijn;

 • c.

  de archiefbewaarplaats de aangewezen archiefbewaarplaats is de in artikel 2 van deze verordening aangewezen plaats;

 • d.

  de archiefruimte(n) het semi-statisch en dynamisch archief van Laborijn;

 • e.

  het dagelijks bestuur het orgaan dat conform artikel 37 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn belast is met de zorg, het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden;

 • f.

  de directeur diegene die ingevolge artikel 37 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Laborijn is belast met het beheer van de archiefbescheiden van Laborijn;

 • g.

  informatiesysteem systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden ontvangen, vervaardigd, bewerkt, bewaard, geordend, verzonden en geraadpleegd;

 • h.

  verantwoordelijk medewerker diegene(n) aan wie de directeur de uitvoering van de bepalingen van deze verordening heeft (onder)gemandateerd, een volmacht heeft verleend of (onder)machtiging heeft verleend;

 • i.

  afdeling organisatieonderdeel waarbinnen sprake is van het beheren van documenten.

Hoofdstuk II De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2
 • 1.

  Als archiefbewaarplaats van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn wordt aangewezen het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).

 • 2.

  In de archiefruimte(n) van Laborijn bevindt zich het semi-statisch en dynamisch archief.

Hoofdstuk III De zorg van het Dagelijks Bestuur voor de archiefbescheiden

Artikel 3

Het dagelijks bestuur draagt zorgvoor het inrichten, instandhouden en voldoen aan doelmatigheid van archiefruimte(n) als bedoeld in artikel 2 lid 2.

Artikel 4

Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van de bepalingen van deze verordening (onder)mandateren, of voor de uitvoering van de bepalingen (onder)volmacht verlenen, (onder)machtiging verlenen aan de verantwoordelijk medewerker(s) van een bepaalde afdeling van Laborijn.

Artikel 5

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat er voldoende deskundige medewerkers, conform de vereisten die de wet hieraan stelt, binnen Laborijn zijn die werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden en documentaire verzameling van Laborijn uitvoeren.

Artikel 6
 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor deze als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 7

Het dagelijks bestuur zorgt er voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd voor de kosten die verband houden met de zorg voor de archiefbescheiden, archiefruimten en deskundigheid van personeel.

Artikel 8

Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van Laborijn die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht, voorschriften vast middels “het Besluit Informatiebeheer Laborijn”.

Artikel 9

Het dagelijks bestuur doet jaarlijks aan het algemeen bestuur verslag m.b.t. hetgeen het dagelijks bestuur heeft verricht ter uitvoering van artikel 40 van de wet. Het dagelijks bestuur verstrekt daarbij het verslag dat door de directeur aan het dagelijks bestuur is verstrekt met betrekking tot het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

Hoofdstuk IV Slotbepaling

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Deze verordening kan worden aangehaald als de Archiefverordening Laborijn.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 7 oktober 2016

de secretaris,

drs. J.E. Talstra

de voorzitter,

F.H.T. Langeveld

TOELICHTING  

Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995, en dient door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld op grond van de in de aanhef genoemde artikelen in de Archiefwet 1995.

Deze verordening is, evenals de wet en Archiefbesluit 1995, niet alleen van toepassing op klassieke, papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne digitale informatiedragers.

Hoofdstuk III van deze verordening bevat een uitwerking van het begrip “zorg” dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn is geregeld in het Archiefbesluit 1995 en in de Archiefregeling.

 

TOELICHTING OP DIVERSE ARTIKELEN 

Artikel 1

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer specifieke betekenis moet worden toegekend.

 

Artikel 3

De Archiefregeling stelt op grond van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige en inrichtingseisen de archiefruimten moeten voldoen.

 

ARTIKEL 4

De aanwijzing van degenen aan wie de uitvoering van deze verordening is overgedragen, is opgenomen in het Besluit Informatiebeheer Laborijn.

 

Artikel 6

De Archiefregeling stelt op grond van artikel 11 tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

 

ARTIKEL 8

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer Laborijn.

 

Naar boven