Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Laborijn

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Laborijn op 7 oktober 2016.

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a)

  de regeling: de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn.

 • b)

  de organisatie: Het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3 van de regeling.

Artikel 2 Grondslag

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 8, eerste lid, van de Regeling.

Artikel 3 Voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering en doet verder alles wat de wet of dit reglement hem opdraagt.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De functie van secretaris wordt vervuld door de directeur. Hij is in elke vergadering van het algemeen bestuur aanwezig.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door een door het dagelijks bestuur daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 3.

  Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Hoofdstuk II – leden EN PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Artikel 5 Leden

 • 1.

  Op grond van de regeling hebben de leden zitting in het algemeen bestuur krachtens aanwijzing door de colleges v an de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  De colleges kunnen voor ieder lid tevens één plaatsvervangend lid uit hun midden aanwijzen, dat het lid bij verhindering of ontstentenis vervangt.

Artikel 6 Plaatsvervangende leden

 • 1.

  Indien een lid verhinderd is een vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen, geeft het hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan het aangewezen plaatsvervangend lid. Daarbij stelt hij de vergaderstukken ter hand van dit plaatsvervangend lid.

 • 2.

  Op het plaatsvervangend lid is voor wat betreft het deelnemen aan een vergadering van het algemeen bestuur, dit reglement van toepassing.

Hoofdstuk III – VOORBEREIDING DER Vergadering

Artikel 7 Datum, tijd en plaats van vergaderen

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt vóór aanvang van elk kalenderjaar een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen. Dit schema wordt tijdig ter kennis gebracht van de leden en plaatsvervangende leden.

 • 2.

  Het algemeen bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en verder zo dikwijls als het daartoe heeft besloten. Voorts vergadert het algemeen bestuur indien de voorzitter of het dagelijks bestuur het nodig oordeelt of indien tenminste een vijfde deel van de leden van het algemeen bestuur zulks verzoekt (onder schriftelijke opgave van redenen). In dit laatste geval vindt de vergadering binnen twee weken plaats.

Artikel 8 Oproep; agenda; openbare kennisgeving

 • 1.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op. Hij doet dit – spoedeisende vergaderingen uitgezonderd – tenminste 14 (veertien) dagen vóór de vergadering, onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van vergadering, met bijvoeging van agenda met bijbehorende stukken.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen – met uitzondering van de in artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd), bedoelde stukken – worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

Artikel 9 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  De stukken, welke dienen ter toelichting van voorstellen aan het algemeen bestuur, worden 14 dagen vóór de vergadering van het algemeen bestuur voor een ieder ter inzage gelegd.

 • 2.

  Indien ná dit tijdstip stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden.

 • 3.

  De stukken worden ter inzage gelegd bij de balie van het hoofdkantoor van Laborijn

 • 4.

  Een lid van het algemeen bestuur mag een origineel van een ter inzage gelegd stuk niet buiten het kantoorpand brengen. Een lid mag een kopie van een ter inzage gelegd stuk slechts voor eigen gebruik buiten het kantoorpand brengen.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid blijven stukken, omtrent wier inhoud ingevolge artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geheimhouding is opgelegd, onder berusting van de secretaris, die de leden van het algemeen bestuur de inzage verleent.

HOOFDSTUK IV - orde der vergadering

Artikel 10 Presentielijst

Ieder ter vergadering komend lid tekent ter vergaderingde presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de secretaris gesloten.

Artikel 11 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering niet voordat blijkens de presentielijst méér dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentatielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 12 Notulen

 • 1.

  De ontwerp-notulen van de voorgaande vergadering worden aan de ledenbinnen veertien dagentoegezonden

 • 2.

  Bij het begin van de vergadering worden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De leden hebben het recht, een voorstel tot verandering aan het algemeen bestuur te doen, indien de notulen onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is.

 • 4.

  De notulen moeten inhouden:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het besprokene;

  • d.

   de voorstellen van orde;

  • e.

   de genomen besluiten;

  • f.

   een actiepuntenlijst;

  • g.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 3 van dit reglement door het algemeen bestuur is toegestaan aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 5.

  De notulen worden opgesteld onder de zorg van de secretaris.

Artikel 13 Ingekomen stukken; mededelingen

Bij het algemeen bestuur ingekomen stukken respectievelijk schriftelijke mededelingen die het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur wenst te doen, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van het algemeen bestuur toegezonden en bij de vergaderstukken ter inzage gelegd.

Artikel 14 Beraadslaging

 • 1.

  De voorzitter kan voorstellen over één of meer onderdelen van een voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2.

  Op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter kan het algemeen bestuur besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het dagelijks bestuur of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

 • 3.

  Niet-leden van het algemeen bestuur kunnen op uitnodiging van de voorzitter in de vergadering aanwezig zijn en aan de beraadslaging deelnemen.

Artikel 15 Besluiten

 • 1.

  Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger van zijn gemeente in een andere hoedanigheid eveneens betrokken is en waarbij belangenspanning speelt of de integriteitsvraag aan de orde zou kunnen zijn.

 • 3.

  Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 • 4.

  Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

 • 5.

  Het vierde lid is niet van toepassing:

  • a.

   ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was;

  • b.

   voor zover het betreft onderwerpen die in een daaraan voorafgaande niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld.

 • 6.

  Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling niet anders bepaalt.

 • 7.

  Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.

Artikel 16 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist het algemeen bestuur terstond.

Artikel 17 Inlichtingen

 • 1.

  Ieder lid van het algemeen bestuur kan de voorzitter, het dagelijks bestuur, of leden daarvan afzonderlijk, verzoeken om alle informatie welke nodig is voor een juiste beoordeling van het gevoerde danwel te voeren beleid of de uitvoering van het beleid.

 • 2.

  De leden van het dagelijks bestuur geven desgevraagd tezamen, danwel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur alle gevraagde informatie.

Hoofdstuk V - begroting en rekening

Artikel 18 Begroting

 • 1.

  Het algemeen bestuur krijgt de begroting van de organisatie door het dagelijks bestuur aangeboden, onder toevoeging van de commentaren welke van raden van de deelnemende gemeenten op de ontwerpbegroting zijn ontvangen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting van de organisatie vast voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het jaar, waarvoor de begroting moet dienen.

 • 3.

  Terstond na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 19 Rekening

 • 1.

  Het algemeen bestuur krijgt de rekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden, jaarlijks vóór 15 april ter voorlopige vaststelling aangeboden, onder gelijktijdige toezending aan de besturen van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening en stelt haar vóór 15 juli vast, volgende op het jaar waarop deze rekening betrekking heeft.

 • 3.

  Terstond na vaststelling zendt het algemeen bestuur de rekening met alle bijbehorende stukken aan Gedeputeerde Staten.

Hoofdstuk VI - Besloten vergadering

Artikel 20 Algemeen

 • 1.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer een vijfde deel van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 • 3.

  Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd, een en ander conform artikel 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 4.

  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen uit dit reglement van toepassing welke gelden voor een openbare vergadering.

 • 5.

  Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur over de geheimhouding van de inhoud van stukken is het bepaalde in artikel 23 lid 1 tot en met 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur worden geen besluiten genomen over het beleidsplan, de begroting, de rekening en het liquidatieplan.

Artikel 21 Notulen besloten vergadering

 • 1.

  De notulen van een besloten vergadering liggen uitsluitend voor de leden ter inzage.

 • 2.

  Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het algemeen bestuur een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen.

Artikel 22 Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist het algemeen bestuur of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. Het algemeen bestuur kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

Artikel 23 Opheffing geheimhouding

Indien het algemeen bestuur op grond van het gestelde in artikel 23 lid 1 tot en met 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 55, tweede lid en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid, van de Gemeentewet, voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering daarmee overleg gevoerd.

Hoofdstuk VII - Toehoorders en pers

Artikel 24 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

Artikel 25 Maatregelen van orde

De voorzitter zorgt voor handhaving van de orde in de vergadering overeenkomstig het bepaalde in de regeling.

Indien hij dit nodig oordeelt, kan hij de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen ter handhaving van de orde op de publieke tribune.

Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen

Artikel 26 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het algemeen bestuur op voorstel van de voorzitter.

Artikel 27 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt het Reglement van orde voor de vergadering van het algemeen bestuur van Wedeo zoals vastgesteld op 27 juni 2001.

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van orde algemeen bestuur Laborijn.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Laborijn van 7 oktober 2016.

de secretaris,

drs. J.E. Talstra

de voorzitter,

F.H.T. Langeveld

Naar boven