Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 295Beschikkingen | afhandelingAmsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, omgevingsvergunning verleend, Vijfhoek, gelegen tussen de Prinses Irenestraat en Zuidplein,  Amsterdam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.

 

Het betreft een omgevingsvergunning voor het planologisch afwijken van de bestemming t.b.v. het realiseren van een fietsgarage, overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde tekening De aanvraag gaat over de locatie Vijfhoek gelegen tussen de Prinses Irenestraat en Zuidplein te Amsterdam.

 

Verzenddatum omgevingsvergunning: 02 juni 2016

Aanvrager: Gemeente Amsterdam

Zaaknummer: 177785

 

Inzage 

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken digitaal ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket.

 

Beroep 

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).