Blad gemeenschappelijke regeling van Werk & Inkomen Lekstroom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Werk & Inkomen LekstroomBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 260Overige besluiten van algemene strekkingHerstelbesluit Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Werk en Inkomen Lekstroom

Het dagelijks bestuur van Werk & Inkomen;

 

Overwegende:

 

dat het dagelijks bestuur op 18 december 2014 heeft vastgesteld de Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Werk & Inkomen Lekstroom;

 

dat in de aanhef abusievelijk het algemeen bestuur als bevoegd gezag is vermeld;

 

dat de Procedureregeling niet correct is bekendgemaakt doch de facto wel in werking is getreden, gehanteerd en toegepast, conform de regeling en met in achtneming van de Bezoldigingsregeling en de CAR-UWO;

 

dat beide vorengenoemde omissies gecorrigeerd dienen te worden;

 

Gelet op:

 

het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom, onderscheidenlijk de Bezoldigingsregeling Werk & Inkomen;

 

de instemming van de ondernemingsraad d.d. 24 april 2014 en in de commissie voor georganiseerd overleg van 30 oktober 2014 met betrekking tot de keuze voor het functiewaarderingssysteem HR21 en de inhoud van de Procedureregeling;

 

Gezien het advies van de manager HR ter zake van 19 februari 2016;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende wijzigingen in de Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Werk & Inkomen Lekstroom:

 

Artikel I

 

In de aanhef van de Procedureregeling wordt voor ‘algemeen bestuur’ gelezen ‘dagelijks bestuur’.

 

Artikel II

 

Artikel 9, derde lid wordt gewijzigd als volgt;

 

3. Deze regeling welke kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering Werk & Inkomen Lekstroom’, treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking daarvan en heeft terugwerkende kracht tot 18 december 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom van 25 februari 2016.

 

de voorzitter, de directeur,

C. van Dalen, R.H. Esser