Beleidsregels T-correctie BSOB 2016

 

inzake correctie op de gemetenvervuilingswaarde van een bedrijf indien deze in belangrijke mate is beïnvloed door biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen (T-correctie).

Toelichting

De hoogte van de verontreinigingsheffing of zuiveringsheffing wordt bij sommige bedrijven bepaald door middel van meting, bemonstering en analyse van het afvalwater. De aanwezigheid van biologisch niet of nagenoeg niet afbreekbare stoffen in het afvalwater kan voor een bedrijf leiden tot een hogere vervuilingswaarde van het afvalwater en daardoor een hogere heffing. In die gevallen mag soms de zogenaamde T-correctie worden toegepast. De regels die gelden bij het toepassen van de T-correctie zijn vastgelegd in deze beleidsregels.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna BSOB),

gelet op artikel 10 van de verordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing van het Waterschap;

B E S L U I T

Vast te stellen de beleidsregels T-correctie BSOB 2016 zoals integraal opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De ‘Beleidsregels T-correctie BSOB’ vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 23 mei 2011, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

    Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels T-correctie BSOB’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17 maart 2016.

De voorzitter,

H.J. Mak

De secretaris,

M. Vrisou van Eck MPM

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'. Tevens ligt het besluit met de bij dit besluit behorende bijlage vanaf 21 maart 2016 zes weken ter inzage bij BSOB, Raadhuislaan 2 te Oss.

Naar boven