Wijzigingsbesluit Verordening Declaratieregeling

Aanhef en considerans

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk,

In aanmerking genomen

• dat de gemeente Montfoort

  • heeft besloten om aan te sluiten bij het Jeugdcultuurfonds;

  • de kosten van actieve kunstbeoefening van kinderen in gezinnen met een laag inkomen via dat fonds wenst te vergoeden;

  • aan Ferm Werk heeft verzocht om deze kosten vanaf 01-01-2016 niet langer via de Declaratieregeling te vergoeden

Gelezen

• Het voorstel van het dagelijks bestuur van 5 november 2015 terzake;

Besluit

Tot de hierna volgende wijzigingen van de

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk:

Artikel 1

Artikel 11 van de verordening wordt gewijzigd en komt te luiden:

Voor inwoners van de gemeente Montfoort worden onder welzijnsactiviteiten als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de verordening niet verstaan: sportactiviteiten en actieve kunstbeoefening van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Artikel 2

De toelichting bij a rtikel 11 wordt gewijzigd en komt te luiden:

In verband met overig gemeentelijk beleid kan voor een gemeente specifiek beleid worden geformuleerd. Zo’n uitzondering geldt voor de gemeente Montfoort waar sportactiviteiten en actieve kunstbeoefening van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar zijn uitgezonderd omdat hiervoor respectievelijk het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds als voorziening zijn aangewezen. Sportcontributies en kosten van muziek-, dans- en tekenles worden dus niet vergoed.

 

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk tijdens zijn openbare vergadering gehouden op 18 februari 2016 te Woerden,

Y.Koster-Dreese

Voorzitter algemeen bestuur

B.F. Drost

secretaris algemeen bestuur

Naar boven