Mandaatbesluit maatwerkvoorzieningen WMO (directeur publieke gezondheid) GGD IJsselland

De directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland

 

gelet op het besluit van het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op [datum] tot verlening van mandaat aan de directeur Publieke Gezondheid tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten en het verrichten van alle noodzakelijke handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de verordening maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente alsmede het besluit maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente;

BESLUIT:

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de teammanager Centrale Toegang tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten en het verrichten van alle noodzakelijke handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de verordening maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente alsmede het besluit maatschappelijke ondersteuning van de betreffende gemeente;

 • 2.

  dat onder het verleende mandaat vallen:

  • -

   het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen (in casu het bepalen van toegang tot een voorziening voor maatschappelijke opvang of beschermd wonen);

  • -

   het beslissen op aanvragen voor een maatwerkvoorziening ten behoeve van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget en de hoogte van dit persoonsgebonden budget;

  • -

   het herzien of intrekken van de beslissing op een aanvraag om een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

  • -

   het nemen en verrichten van alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen en -beslissingen, alsmede het besluiten tot het niet behandelen van aanvragen;

 • 3.

  dat het verleende mandaat ook de bevoegdheid omvat tot ondertekening van krachtens het mandaat genomen besluiten;

 • 4.

  dat besluiten die krachtens het verleende mandaat worden ondertekend met ‘namens het college van burgemeester en wethouders van [gemeente]’ gevolgd door ‘teammanager Centrale Toegang, A. Bosman’;

 • 5.

  bij afwezigheid of verhindering van de teammanager Centrale Toegang gaat het mandaat over op de afdelingsmanager OGGZ/MZ;

 • 6.

  indien de uitoefening van het verleende mandaat de persoon, de functie of enig andere belang van de teammanager Centrale Toegang zelf betreft, gaat het mandaat over op de afdelingsmanager OGGZ/MZ.

Aldus besloten op 19 maart 2015.

De directeur Publieke Gezondheid,

drs. Nicolette A.M. Rigter

Naar boven