Actualiseren regelgeving Regio Twente, intrekking diverse verordeningen en delegatiebesluit

In verband met gewijzigde wetgeving kunnen enkele verordeningen en het delegatiebesluit van uw raad van 19 juni 2002 worden ingetrokken.

 

Door verandering in wetgeving in de afgelopen jaren (onder andere de afschaffing van de Wgr-plus) kunnen de volgende verordeningen worden ingetrokken:

 • 1.

  Verordening persoonsregistraties (vastgesteld door de regioraad op 11 november 1995);

 • 2.

  Verordening woninggebonden subsidies Regio Twente (regioraad 3 juli 1995);

 • 3.

  Subsidieverordening mobiliteit Regio Twente (regioraad 21 november 2007);

 • 4.

  Regeling buurtbusprojecten Regio Twente 2010 (regioraad 17 november 2010).

 

Daarnaast kan het besluit van de regioraad van 19 juni 2002, waarin diverse bevoegdheden aan het dagelijks bestuur zijn gedelegeerd (delegatiebesluit), worden ingetrokken. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen aangepast. Bij deze aanpassing zijn de in het delegatiebesluit vermelde bevoegdheden rechtstreeks aan het dagelijks bestuur toegekend (artikel 33b). Een uitzondering is de oprichting van en deelneming in allerlei privaatrechtelijke rechtspersonen, welke bevoegdheid expliciet aan het algemeen bestuur is toegewezen (artikel 31a). Deze bevoegdheid leent zich daarom niet voor delegatie aan het dagelijks bestuur.

 

Te uwer informatie delen wij u mee, dat wij later dit jaar u een voorstel zullen doen om nog een verordening in te trekken die te maken heeft met het afschaffen van de Wgr-plus: de Verordening bestuurscommissie Regio Twente-Netwerkstad. Deze territoriale bestuurscommissie kan nog blijven bestaan totdat de Regeling Regio Twente is aangepast aan de afschaffing van de Wgr-plus. Ook voor de Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede geldt overgangsrecht. Deze verordening verliest van rechtswege rechtskracht (op basis van het overgangsrecht) op het moment van de hiervoor bedoelde aanpassing van de Regeling Regio Twente.

Enschede, 19 januari 2015

Dagelijks bestuur,

secretaris,

dr. ing. G.J.M. Vos

voorzitter,

G.J. de Graaf

Naar boven