Wet van 16 december 2020 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 16 december 2020

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de negende februari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.714.397

7.846.156

4.820.359

         
 

Beleidsartikelen

14.428.084

7.559.843

4.795.367

1

Goed functionerende economie en markten

282.237

240.528

439.858

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

7.032.899

2.954.496

153.738

3

Toekomstfonds

250.348

265.316

44.000

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.140.587

3.377.490

3.383.771

5

Een veilig Groningen met perspectief

722.013

722.013

774.000

         
 

Niet-beleidsartikelen

286.313

286.313

24.992

40

Apparaat

286.313

286.313

24.992

41

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

60.435

60.435

0

Dienst ICT Uitvoering

302.203

302.203

0

Nederlandse Emissieautoriteit

11.047

11.047

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

772.836

772.836

0

Totaal

1.146.521

1.146.521

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

9.365

5.765

Dienst ICT Uitvoering

63.212

32.000

Nederlandse Emissieautoriteit

0

400

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

43.806

29.200

Totaal

116.383

67.365


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 570 XIII

Naar boven